L’impacte del context polític ha estat limitat, però planteja riscos a mitjà termini

A curt termini la situació política ha afectat principalment el turisme i en menor mesura el comerç i la construcció. A mitjà termini es podria anticipar un afebliment de la inversió.

Barcelona, 30 de gener de 2018.- La Cambra de Comerç de Barcelona presenta l’informe de conjuntura del quart trimestre, juntament amb un estudi sobre l’impacte del context polític en l’evolució i perspectives de l’economia catalana 2017-2018.

EVOLUCIÓ ECONÒMICA A CURT TERMINI

L’objectiu de l’estudi és valorar l’impacte del context polític sobre l’evolució i perspectives de l’economia catalana, amb la informació estadística oficial disponible a gener de 2018. Queda fora de l’àmbit d’aquest estudi l’impacte associat amb el trasllat de seus socials i fiscals, que requeriria un informe específic. Les principals conclusions són:

1. L’estimació per a Catalunya el quart trimestre de 2017 és d’un augment del 0,5% del PIB, el que confirma la previsió que vam fer a l’octubre. Aquest creixement és tres dècimes inferior al del trimestre anterior (0,8%), i també inferior a l’estimació de l’INE per a l’economia espanyola durant el quart trimestre (0,7%).

2. Les economies catalana i espanyola han entrat en una fase de moderada desacceleració del ritme d’activitat. El Gabinet d’Estudis de la Cambra i AQR-UB estimen que el PIB català hauria augmentat un 3,2% interanual el 2017 i preveuen un creixement del 2,7% per al 2018. Aquestes previsions corresponen a un escenari amb un govern de la Generalitat constituït per exercir durant els propers quatre anys. Si la incertesa sobre la situació política s’agreuja caldrà revisar-les a la baixa.

3. En conjunt, l’evidència disponible apunta a què l’impacte del context polític sobre l’activitat econòmica en el curt termini ha estat limitat i desigual per sectors: ha afectat principalment el turisme i en menor mesura el comerç i la construcció.

PERSPECTIVES I RISCOS A MITJÀ TERMINI

4. Algunes variables indicatives de l’evolució a mitjà termini (confiança empresarial, matriculació de vehicles industrials, visats d’obra nova, creació d’empreses) mostren evolucions més desaccelerades o decreixents a Catalunya que a la resta de l’Estat. Aquest comportament podria anticipar un afebliment de la inversió davant la incertesa associada amb la situació política, però també és consistent amb la posició més avançada en el cicle de l’economia catalana.

5. A més llarg termini cal alertar del risc que la conflictivitat política afecti negativament les decisions de localització d’inversions i centres de decisió empresarials, així com l’atracció i retenció de talent, propi i internacional –tant a Catalunya com a la resta d’Espanya.

6. Els efectes a mitjà i llarg termini són encara reversibles en un escenari que permeti avançar en la resolució del conflicte. En aquest sentit, l’informe constata la fortalesa i la resiliència de l’economia catalana, però també adverteix sobre la necessitat de trobar vies de solució polítiques a un conflicte profund i amb risc d’enquistar-se. Cal recuperar pro-activament la confiança de les empreses i de tots els agents socials, generant i negociant propostes que permetin recuperar l’estabilitat i afrontar sense dilacions els importants reptes de fons de la nostra economia.