Perfil del contractant

D’acord amb el que estableix la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Cambra de Comerç de Barcelona facilita l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual. 

Principis i instruccions de contractació

Els procediments de contractació de la Cambra de Barcelona es fonamenten en el respecte als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

Les normes reguladores del procediment de contractació de Cambra de Barcelona garanteixen el compliment d’aquests principis i imposen als òrgans de contractació una actuació en tot moment orientada a la satisfacció dels citats principis.

Normes reguladores de procediment de contractació de Cambra de Comerç de Barcelona