Categories Suport Empresarial
Categories Suport Empresarial

Suport Empresarial

Els partners CSE són empreses autoritzades per promoure l’oferta dels seus serveis a les empreses de la Cambra durant un temps mínim d’un any. Els serveis de què es farà difusió hauran estat específicament seleccionats per la seva condició d’avantatjosos pel negoci de les empreses de la Cambra, i per ser considerats complementaris als serveis oferts per la mateixa Cambra.

Pot ser partner CSE una empresa vinculada a l’operativa de suport a les empreses en l’àmbit de l’assessorament i l’acompliment normatiu, amb solvència tècnica i d’implantació reconeguda. L’activitat desenvolupada ha de ser d’algun dels camps següents: fiscal i tributari, laboral, mercantil i societari, mobilitat de treballadors, RGPD i riscos laborals.