Transparència

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona és una corporació de dret públic subjecta a les obligacions, garanties i responsabilitats establertes en la normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern en allò relatiu a les funcions públiques que desenvolupa.

Aquesta secció sobre Transparència facilita la cerca i l’accés a la informació pública de la Cambra de Barcelona, en compliment de la normativa vigent en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, llei 19/2013), publicada al BOE el 10/12/2013

Llei estatal 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació

Reial Decret 919/2014, de 31 d’octubre, pel que s’aprova l’Estatut del “Consejo de Transparencia y Buen Gobierno” (creat en el Títol III de la Llei 19/2013), publicat al BOE el 5/11/2014

Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, llei 19/2014), publicada al DOGC el 31/12/2014

Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic