Sistema Intern d’Informació

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (en endavant, “la Cambra”) disposa d’un Sistema Intern d’Informació que permet denunciar en el context laboral o professional, sota la protecció de la llei, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Podran utilitzar aquest Sistema Intern d’Informació les persones següents:

  • Els membres dels òrgans de govern de la Cambra; els representants de la Cambra en altres organismes i entitats; els membres dels consells de les cambres territorials, el personal directiu i els /les treballadors/es de la Cambra
  • Els membres i el personal dels Mercats que actuen en l’àmbit de la Cambra
  • Els membres i el personal del Consolat de Mar de Barcelona
  • Els autònoms
  • Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors/es
  • Aquelles que comuniquin informació sobre infraccions obtinguda en el marc d’una relació laboral o estatutària ja finalitzada
  • Voluntaris/es, becaris/es i treballadors/es en períodes de formació
  • Aquelles persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció

Per a la utilització del Sistema Intern d’Informació pot acudir a aquest enllaç.

Té a la seva disposició aquí la Política del Sistema Intern d’Informació on es regulen els drets i garanties que assisteixen als/a les informants.

El Sistema Intern d’Informació no és un servei d’emergència. Les denúncies presentades a través d’aquest canal no rebran una resposta immediata.

En el cas que es vulgui fer una reclamació comercial, el Sistema Intern d’Informació NO és el canal oficial per presentar reclamacions. Per a tal fi, la corporació disposa d’un servei d’Atenció al Client on es podran presentar les reclamacions o demanar informació: cambra@cambrabcn.cat i tel. 934 169 300.