El mercat de treball del Berguedà deixa enrere la crisi amb un 4,8% més de llocs de treball que l’any passat el març

El Berguedà tanca el primer trimestre amb 1.242 empreses, un 3,5% més que l’any anterior, tot i que encara no s’ha recuperat la xifra anterior a la crisi sanitària. 

El mercat de treball del Berguedà ha tancat el primer trimestre de l’any en positiu i amb gust de recuperació. En concret, la comarca ha assolit 11.156 llocs de treball al març, un 4,8% més respecte a l’any anterior, en línia amb el creixement experimentat al conjunt de Catalunya (4,8%). Si es compara amb els nivells previs a la crisi, aquesta dada és la més elevada des del 2009 per a un mes de març i se situa un 1,7% per sobre del mateix mes del 2019. 

Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball del Berguedà, elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, que analitza també el comportament del teixit empresarial, els afiliats segons residència padronal i l’atur registrat. 

El teixit empresarial registra un creixement superior al del conjunt de Catalunya  

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 3,5% a finals de març de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 1.242 empreses, una evolució més intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,1%). Tanmateix, respecte al període anterior (desembre del 2021) es registra una lleugera disminució de 5 comptes de cotització (-0,4%).  

Tot i la progressió en termes interanuals, la xifra d’empreses al Berguedà al tancament del primer trimestre és encara un 6% inferior a la del primer trimestre del 2019, abans de la crisi sanitària. 

Notable increment de persones assalariades a tots els grans sectors econòmics 

Si analitzem els llocs de treball de la comarca segons el tipus de règim d’afiliació, al tancament del primer trimestre el Berguedà compta amb 8.140 assalariats/des i 3.426 autònoms/es. Pel que fa als assalariats/es, respecte a un any enrere la xifra és un 7% superior, mentre que la d’autònoms/es s’ha mantingut pràcticament estable. Respecte als nivells previs a la crisi, el nombre d’assalariats/es al Berguedà registra la dada més elevada per a un mes de març des del 2008, mentre que la dada d’autònoms/es és la més elevada per a un mes de març (juntament amb la del 2021) des del 2018. 

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms només ha augmentat anualment als serveis (1,3%), mentre que a la resta ha disminuït: -1,6% a la construcció, -2,4% al sector primari i -2,6% a la indústria. Per altra banda, els assalariats han augmentat notablement a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere, entre el 5,8% de l’agricultura i el 7,7% de la indústria.  

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut anualment als tres segments analitzats, però amb diferents intensitats: un 7,2% a les empreses de fins a 50 treballadors, un 0,4% a les de 51 a 250 treballadors i un 17,5% a les de 251 treballadors o més. El nombre d’assalariats a les empreses entre 51 a 250 treballadors és l’únic tram que no ha recuperat el nivell previ a la crisi i se situa un 1,6% per sota a la dada de març de 2019 

La millor xifra d’afiliacions des del 2012 amb més de 15.650 persones 

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es han augmentat un 2,4% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 15.682 persones a finals de març de 2022, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible). 

El creixement ha estat lleugerament menys intens entre els homes (2,2%) que entre les dones (2,7%) i s’ha registrat un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre 30 i 44 anys (-0,2%). Finalment, per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats/es de l’11,9% entre les persones de nacionalitat estrangera —que representen el 8,2% del total— enfront del 3,2% dels afiliats de nacionalitat espanyola. 

En comparació als nivells previs a la pandèmia (març 2019), el nombre d’afiliats/es ha augmentat en tots els col·lectius analitzats, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells previs a la crisi (-4,7% menys). Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 36% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Berguedà es traslladen a una comarca diferent per treballar.  

L’atur al Berguedà assoleix la segona xifra més baixa per a aquest mes des del 2008 

Paral·lelament a l’evolució positiva de les dades de teixit empresarial i ocupació, el nombre d’aturats/es ha estat de 1.870 persones a finals de març, la segona xifra més baixa per a aquest mes des del 2008 (només per sobre de la del 2019). En termes interanuals, el descens ha estat 17,6%, disminució menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-26,6%).  

La reducció anual és més elevada entre els homes (-20,4%) que entre les dones (-15,3%). La disminució de l’atur per trams d’edat ha estat menys notable a mesura que augmentava el grup d’edat, del -47,0% entre les persones menors de 30 anys al -0,7% de 55 anys o més. Per acabar, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, i destaca en termes absoluts el descens entre els treballadors de la restauració, personals i venedors (-165) i les ocupacions elementals (-101 persones).  

Finalment, l’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 10,8% el març, la segona més baixa per a aquest mes des del 2008 (només per sobre la taxa del 2019). 

 

  • Descarregar

    20220510_Cambres territorials_1T_Bergueda