El bon ritme de vacunació i l’alleugeriment de les restriccions afavoreix un creixement interanual del 2,1% en els llocs de treball al Vallès Oriental

El nombre d’afiliats respecte al març del 2019 ha augmentat entre les dones, els majors de 44 anys i els estrangers.  

El Vallès Oriental ha tancat el primer trimestre del 2021 amb 146.242 llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) un 2,1% més que el mateix període de l’any passat i una xifra superior a la registrada pel conjunt de Catalunya (1,7%). Aquesta tendència alcista és el resultat del relaxament de les mesures sanitàries i el bon ritme de vacunació que han permès la reactivació de l’economia. 

Així, si es compara la xifra de llocs de treball de març de 2021 amb els nivells previs a la pandèmia, encara se situaria lleugerament per sota de la de finals del 2019 (- 0,4%) o la del 31 de març del 2019 (-1,3%). Igualment, cal tenir present que aquestes dades no inclouen les persones que estan en ERTO i que continuen donats d’alta com a afiliats que cotitzen malgrat que no estiguin laboralment actius. 

Aquesta és la tendència del mercat del treball i una de les principals conclusions que es desprèn de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, que elaboren conjuntament la Cambra del Vallès Oriental i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona. 

Pel que fa al tipus de règim d’afiliació s’observa una evolució més positiva el març de 2021 respecte el març de 2020 entre els assalariats (2,3%) que els autònoms (1,0%). Tanmateix, en comparació amb el mateix període previ a la pandèmia (31 de març 2019), la disminució relativa és menor entre els autònoms (-0,1%) que entre els assalariats (-1,6%). 

El nombre de dones afiliades al Vallès creix en relació amb els nivells previs a la pandèmia 

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 2,2% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 177.634 persones a finals de març de 2021. Per sexe, l’evolució ha estat força similar (2,2% els homes i 2,1% les dones). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,7%). Per nacionalitat, cal destacar el notable creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 8,3% (1,6% els espanyols). Respecte a nivells previs a la pandèmia (març  2019), el nombre d’afiliats ha augmentat només entre les dones, els majors de 44 anys i els estrangers.  

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 21,5% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Vallès Oriental es traslladen a una comarca diferent per treballar.  

El sector de la restauració vallesà registra taxes d’atur per sobre el 20% 

Pel que fa a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 26.606 persones a 31 de març, un 16,6% més que el mateix mes del 2020 (amb efectes de l’estat d’alarma durant la segona quinzena). Aquesta xifra és un 0,6% inferior al màxim registrat l’any 2020. Per sexe, el creixement relatiu anual és més elevat entre els homes (20%) que entre les dones (15%). L’augment de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre l’11% de les persones de 55 anys o més i el 22% dels menors de 30 anys. Per últim, per tipus d’ocupació, destaquen els creixements de l’atur per sobre del 20% dels treballadors de la restauració (23%) i els d’activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres (21%). 

Sense dades comarcals del teixit empresarial 

L’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball presentat no incorpora les dades corresponents als comptes de cotització (empreses) ni a les afiliacions a la Seguretat Social (llocs de treball) per sector econòmic, perquè l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya les ha deixat d’actualitzar des del tercer trimestre del 2020. Des de la Cambra del Vallès Oriental es denuncia aquesta falta dades, ja que obstaculitza la profunda anàlisi economicoempresarial del territori i obliga a analitzar-ho amb dades agregades a escala nacional. 

Tot i això, la corporació ha apostat per seguir analitzant l’estructura economicoempresarial del Vallès Oriental trimestre a trimestre, per la qual ha redissenyat el contingut de l’informe a les dades que hi ha actualment disponibles a l’espera de poder afegir de nou, tan bon punt es publiquin, les dades relatives al teixit empresarial.