Xarxa ferroviària a la costa catalana

Catalunya és la comunitat autònoma amb el grau d’execució més baix de l’Estat del 2021

Les empreses públiques amb menor grau d’execució són les vinculades al ferrocarril: ADIF Alta Velocitat (4,6%), ADIF (23,9%) i Renfe (34,6%).

Les dades d’execució liquidada que acaben de ser publicades avui per la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) mostren novament la infrainversió que pateix Catalunya i l’enorme diferència que existeix entre la inversió pressupostada i la inversió realment executada, tant si es compara amb el conjunt de comunitats autònomes, com sobretot quan la comparació es fa amb Madrid, que és la gran beneficiada de la inversió de l’Estat. 

L’any 2021, la inversió executada a Catalunya ha estat de 740 MEUR, mentre que a Madrid ha estat de 2.086 MEUR, pràcticament tres vegades superior. Si bé el pes d’aquestes dues comunitats autònomes sobre el PIB total estatal és molt similar (l’any 2020 era del 19% en el cas de Catalunya i del 19,3% en el cas de Madrid), el pes de la inversió executada sobre el total d’inversió regionalitzable ha estat clarament diferent: un 9% en el cas de Catalunya, i un 25,5% en el cas de Madrid.  

Si s’observen les dades històriques, es pot apreciar com el menor pes d’inversió a Catalunya ha estat una constant, però en aquest any 2021 les xifres representen clarament un empitjorament en la tendència. Catalunya el 2021 va tenir un grau d’execució de la inversió de l’Estat de només el 36%, inferior a la mitjana estatal regionalitzada (68%) i lluny del 184% que ha assolit la Comunitat de Madrid. Així, Catalunya es converteix en la comunitat autònoma amb un grau d’execució més baix de l’Estat del 2021. 

L’evolució històrica del grau d’execució mitjà de Catalunya en el període 2015-2021 ha estat del 60,3%, quan la de l’Estat (regionalitzable) fou del 74,2% i la corresponent a la Comunitat de Madrid del 128,7%.  

L’execució de Renfe a Catalunya l’any 2021 només va ser del 34,6% 

Si centrem l’anàlisi en les empreses estatals de més pes d’inversió, podem veure que els percentatges d’inversió realment executada respecte de la pressupostada a Catalunya tenen nivells força baixos, destacant en aquest sentit ADIF (23,9%) i ADIF-Alta Velocitat (4,6%).  

Si tornem a la comparació amb la comunitat autònoma de Madrid, les xifres de percentatge d’execució sobre la inversió pressupostada en el 2021 venen a confirmar les diferències esmentades al començament d’aquesta nota, destacant el 229% per al Grup Renfe-Operadora.