Xavier Carbonell, Director Gerent de la Cambra de Barcelona, finalitza la seva etapa al capdavant de la Institució

Entre les fites destacades,  Carbonell va liderar el procés d’adequació de la Cambra al nou model de finançament cameral després de la pèrdua de les quotes obligatòries. 

El Director Gerent de la Cambra, Xavier Carbonell i Roura, ha comunicat al Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona, celebrat avui en sessió ordinària, la seva voluntat de donar per acabada la seva etapa professional al capdavant de la corporació i no renovar el seu contracte, un cop finalitzi properament el compromís inicial acordat a principis de mandat. 

En aquest sentit, un cop finalitzat el procés de transició acordat amb els òrgans de govern al juny de 2019 i  complert l’objectiu de garantir la gestió d’aquesta etapa, Xavier Carbonell ha manifestat que circumstàncies de caire personal esdevingudes durant els darrer mesos el porten a prendre aquesta decisió.  

El Ple de la Cambra ha agraït públicament la seva dedicació, professionalitat i entrega a la Cambra, que ha permès posicionar la corporació com una institució de referència al servei de les empreses.   

Xavier Carbonell i Roura es va incorporar a la Cambra l’any 1992, sota la presidència d’Antoni Negre i després d’assumir diverses direccions d’àrees funcionals de la Corporació va ser nomenat Director Gerent l’any 2002, coincidint amb la Presidència de Miquel valls.   

Lideratge en la transició del nou model de finançament Cameral  

Xavier Carbonell va liderar el procés d’adequació de la Cambra al nou model de finançament derivat de la desaparició de les quotes obligatòries a pagar a les Cambres després que el govern Zapatero suprimís el recurs cameral permanent amb la promulgació del Reial Decret 13/2010 el desembre de l’any 2010. 

Va dirigir tot el procés de transformació i reorganització interna a través d’un canvi de model de prestació de serveis, passant d’un model subvencionat a un model de pagament, al temps que va impulsar l’execució de projectes finançats amb fons europeus per desenvolupar activitats alineades amb l’activitat pròpia de la Cambra. 

 

En paral·lel, va portar a terme un important procés de reducció de despesa, especialment despesa estructural, amb un fort reajustament del cost de plantilla a través d’un ERO, mecanisme pioner en el món cameral i que es va desenvolupar de forma negociada i consensuada, sense provocar cap conflicte de caire laboral ni institucional que pogués afectar al desenvolupament de l’activitat de la Cambra. 

El conjunt de mesures impulsades des de la Direcció de Xavier Carbonell van fer possible absorbir només en tres anys el dèficit provocat per la pèrdua dels més de 26 milions d’euros anuals provinents de les quotes obligatòries i restablir l’equilibri pressupostari a partir de l’any 2015. 

Altres fites a destacar en aquest període 

Durant la seva direcció, Xavier Carbonell, va participar molt directament en la posada en marxa de projectes que tindrien una incidència molt rellevant en l’activitat de la Cambra com pot ser la creació de l’estudi Llotja d’Infraestructures l’any 2002 o la constitució l’any 2005 del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA) del qual n’ha vingut formant part fins l’any 2019, a través del seu Consell General.  

El mateix any 2005 impulsa l’obtenció de la certificació ISO 9001 per part de la Cambra i estableix els primers contactes amb l’Ajuntament de Barcelona per a la possible construcció d’un nou edifici al 22@. 

L’any 2007 participa personalment i molt directament en la gestació de l’acte en favor de la gestió individualitzada de l’aeroport de Barcelona, conegut com l’acte de l’Iese’. 

També va participar i impulsar l’any 2008 la creació de l’Observatori Dona Empresa i Economia (ODEE) que s’ha consolidat com a referència en l’àmbit de l’estudi, reflexió i propostes entorn el paper de la dona en el món empresarial.  

L’any 2014 crea l’oficina de projectes europeus i l’any 2015 impulsa la participació de la Cambra en els programes europeus coordinats per la Cámara de España, possibilitant això que aquell any 2015 s’assoleixi l’equilibri pressupostari. 

L’any 2017, amb la voluntat de refermar els principis de transparència i control intern, impulsa la creació d’un codi de bones pràctiques i s’articula el Comitè de Bones Pràctiques. Finalment, l’any 2019, coincidint amb la finalització del mandat de MiquelValls, es tanca el protocol amb l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció de la nova seu.  

La incidència de la pandèmia 

La conjuntura derivada de la pandèmia provocada pel Covid-19 va suposar la necessitat de liderar una ràpida resposta a la situació, tant pel que fa a l’organització interna com a la resposta de la demanda de serveis requerits per les empreses. 

Des de la seva direcció, Xavier Carbonell va posar en marxa tota una sèrie de mesures per a l’adaptació de l’organització i l’adequació als nous entorns derivats del Covid-19, destacant la ràpida adopció del teletreball per part de la totalitat de la plantilla i la virtualització dels seus productes, possibilitant així que, malgrat les restriccions existents, la Cambra pogués continuar oferint tots els seus serveis.  

 

 

 

Finalització del procés de transició després de les eleccions 

Amb la victòria de l’equip d’Eines de País a les eleccions de la Cambra i l’elecció de la Presidència de Joan Canadell, Xavier Carbonell va assegurar la continuïtat de la gestió dels projectes de l’anterior etapa que els nous òrgans de govern van considerar que havien de continuar. Així mateix, es va posar al capdavant de l’organització per facilitar la posada en marxa dels nous projectes impulsats des del nou Comitè Executiu. 

D’aquesta manera, en aquest període ha vist la llum el Hub CambraDigital, ubicat a l’edifici de la Diagonal, 452 i s’han impulsat els projectes de transformació digital, així com la creació del CBCat (Centre Blockchain de Catalunya). 

A més, s’han posat en marxa nous serveis com el d’autònoms o el servei de suport al finançament de l’empresa, així com iniciatives d’ampli abast sectorial com el Hub de mobilitat sostenible. 

Amb la presidència de Mònica Roca i Aparici s’han consolidat aquests projectes gestats en la presidència de Joan Canadell, mentre  es continuen posant en marxa nous projectes que hauran d’ésser  assumits per la nova direcció, com el gran projecte de transformació cultural i organitzatiu que suposarà l’Smart Cambra. 

Procés de substitució 

La Cambra cobrirà la plaça vacant en les properes setmanes, un cop s’aprovi formalment per part del Ple de la Cambra el nomenament de la nova persona que ha de substituir a Xavier Carbonell. 

Amb aquest efecte es convocarà un ple extraordinari a celebrar a mitjans de novembre on es procedirà al nomenament per part d’aquest òrgan reglamentari (que és qui té la competència) de la persona proposada pel Comitè Executiu.