Nou rècord de llocs de treball al Vallès Oriental amb més de 155.500 afiliacions al tancament del primer trimestre de l’any

Es tracta de la xifra més alta de llocs de treball a la comarca assolida des de l’any 2008, segons destaca la Cambra territorial del Vallès Oriental.

El Vallès Oriental ha tancat el primer trimestre de l’any amb dades destacables al seu mercat del treball. En concret, a finals de març la comarca ha assolit la xifra més alta de llocs de treball des del 2008, tot i mantenir la tendència de moderació del creixement. Paral·lelament, l’afiliació segons residència padronal a la comarca ha crescut també interanualment fins a assolir la segona millor marca des de l’any 2012.

Així es constata en el darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial del Vallès Oriental. L’estudi, presentat avui en roda de premsa pel president de l’ens territorial, Jaume Aragall, també analitza l’evolució del nombre d’empreses (comptes de cotització) i el resum mensual de l’atur registrat.

La construcció, únic sector que creix en comptes de cotització

El nombre d’empreses (comptes de cotització) al Vallès Oriental ha fregat les 11.800 a finals de març del 2023, un -0,7% respecte a l’any anterior (82 empreses menys), en contra de l’evolució al conjunt de Catalunya (+0,3%). Tanmateix, respecte al trimestre anterior es registra un estancament en el nombre d’empreses.

Per sectors, el teixit empresarial vallesà ha augmentat respecte a l’any anterior només a la construcció (2,8%) i pràcticament s’ha mantingut a la indústria (-0,1%), mentre que als serveis i l’agricultura ha disminuït (un -1,3% i un -7,4%, respectivament).

Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut en els tres trams de més dimensió: un 3,1% entre les empreses de 10 a 49 treballadors, un 0,8% a les de 50 a 249 treballadors i un 5,3% a les empreses de més de 249 treballadors. A les microempreses —que representen el 80,1% del teixit empresarial de la comarca— el nombre d’empreses ha disminuït un 1,5%.

Rècord històric de llocs de treball a la comarca

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) al Vallès Oriental ha augmentat un 0,8% el 31 de març del 2023 respecte a un any enrere fins als 155.575, la xifra més elevada des del 2008[1] (inici de la sèrie disponible). Aquest creixement, però, és menys notable que el registrat pel conjunt de Catalunya (3,3%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre les persones assalariades (1,0%), mentre que el nombre d’autònoms/es a la comarca disminueix lleugerament (-0,3%). Una evolució  en línia amb el que ha succeït al conjunt de Catalunya (+4,0% assalariats/es i un -0,2% autònoms/es).

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es pràcticament s’ha mantingut als serveis (+0,1%) i ha disminuït a la resta però amb intensitats diferents: un -0,1% als serveis, un -0,5% a la construcció, un -2,6% a la indústria i un -4,2% al sector primari. Pel que fa al nombre d’assalariats/es, ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere —excepte a l’agricultura (-1,8%)—: el 7,3% a la construcció, el 0,7% als serveis i el 0,5% a la indústria.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/es ha minvat només a les microempreses, un -1,9%, en línia amb la disminució del teixit empresarial en aquest tram. A la resta dels trams analitzats el nombre d’assalariats/es ha crescut: un 3,0% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors), un 0,9% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 1,6% a les empreses grans (de 250 treballadors o més).

L’afiliació segons residència padronal alenteix el ritme de creixement

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/ada, en lloc de la seu de l’empresa, l’afiliació a la comarca ha crescut un 1,9% respecte a un any enrere, fins a les 188.425 persones a finals de març del 2023. Es tracta de la segona xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere del novembre del 2022. Tanmateix, des del maig del 2022 es registra un cert alentiment del ritme de creixement anual respecte als mesos anteriors, que s’accentua lleugerament aquest darrer mes i es registra la taxa més baixa des del febrer del 2021.

El creixement ha estat més intens entre les dones (2,5%) que entre els homes (1,3%). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys (-2,2%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 10,6% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera —que representen el 9,4% del total—, enfront de l’1,0% dels afiliats/es de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 21% més) ja que molts treballadors/es residents al Vallès Oriental es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’atur del mes de març, en mínims històrics

El Vallès Oriental va tancar el març del 2023 amb gairebé 19.600 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya, el valor més baix en un mes de març des de l’any 2008. Respecte a l’any anterior es registra una disminució del 2,9%, descens menys notable al registrat al conjunt de Catalunya (-6,2%).

El nombre d’aturats/es ha disminuït més intensament entre les dones (-3,9%), que entre els homes (-1,4%). Per edat, l’atur ha disminuït entre les persones menors de 30 anys (-2,2%), les de 30 a 44 anys (-6,8%) i les de 45 a 54 anys (-3,7%), però ha augmentat entre els més grans de 55 anys o més (+0,5%). Per últim, el nombre de persones aturades augmenta als següents tres tipus d’ocupació: directors i gerents (+14 persones), artesans, treballadors indústries i construcció (+37 persones) i professionals científics i intel·lectuals (+48 persones).

La taxa d’atur registral se situa en el 9,4% al març, la xifra més baixa per aquest mes des del març del 2008 i la mateixa que la del trimestre anterior i la registrada al conjunt de Catalunya (9,4%).

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.