Les grans empreses catalanes tenen el 18,8% de conselleres i el 25,3% de directives, només 1,6 punts més que fa tres anys

La dona continua infrarepresentada en els llocs directius i consells d’administració a les empreses catalanes i, a més, aquesta desigualtat està enquistada. Aquesta és la principal conclusió de l’estudi Presència de dones en consells d’administració i càrrecs directius a les empreses de Catalunya 2024, elaborat a partir de les dades de 199.944 societats amb seu social…

La dona continua infrarepresentada en els llocs directius i consells d’administració a les empreses catalanes i, a més, aquesta desigualtat està enquistada. Aquesta és la principal conclusió de l’estudi Presència de dones en consells d’administració i càrrecs directius a les empreses de Catalunya 2024, elaborat a partir de les dades de 199.944 societats amb seu social a Catalunya, facilitades per Informa D&B.  

L’estudi analitza la presència de dones als llocs directius i consells d’administració en aplicació de la Llei d’Igualtat de 2007 i el Reial decret-llei 6/2019, que recomana (però no obliga) que el Consell d’Administració de les empreses més grans tinguin una presència equilibrada per sexe (40%-60%). A més, l’estudi afegeix el grau de compliment del Projecte de Llei orgànica de representació paritària (aprovat pel Consell de Ministres el 5 desembre 2023), que transposa la Directiva i amplia el seu àmbit d’aplicació a les entitats d’interès públic. 

Només 506 empreses tenen consells paritaris de les 3.765 societats subjectes a la recomanació de la Llei d’Igualtat de 2007  

De les 3.765 societats catalanes subjectes a l’art. 75 de la Llei d’Igualtat1, només 506 empreses (el 13,4%) té un 40% de dones al consell d’administració. Aquest percentatge és el més alt des de l’aprovació de la llei però està lluny d’arribar al 100% de compliment. Atenent a aquestes dades, es pot afirmar que l’avenç aconseguit en paritat als consells d’administració d’empreses (especialment en les no cotitzades) des de l’aprovació de la Llei de 2007 és molt minso, en bona part perquè la llei només promou la presència equilibrada, però no obliga.  

La presència femenina tant als consells d’administració com als llocs directius de les grans empreses puja només 1,6 punts els últims tres anys, fins al 18,8% i 25,3%  

Les dones són el 18,8% en els consells d’administració de les empreses de més de 250 treballadors, només 1,6 punts més que l’any 2021 (17,2%). Seguint aquest ritme, trigarem 40 anys fins arribar al 40% (el 2064).  

En les empreses de 100-250 treballadors el percentatge de dones baixa al 17,5% el 2024, i en les de 50 a 100 treballadors es torna a reduir fins al 16,1%. En general s’observa que, a mesura que augmenta la dimensió de l’empresa, la participació femenina en els consells d’administració puja lleugerament, tot i que les empreses grans queden lluny de complir amb la paritat. En canvi, no hi ha relació positiva entre presència femenina en llocs directius i dimensió d’empresa a partir de 50 treballadors, atès que el percentatge de dones se situa al 25,9% independentment del tram de treballadors (1,6 punts més que el 24,1% de 2021). 

La piràmide de la pèrdua de talent femení és molt gràfica. Mentre que les dones són el 52% de les persones ocupades amb titulació universitària i el 40% en els programes d’MBA, que s’analitzen els càrrecs directius i de major responsabilitat a l’empresa, la participació femenina baixa estrepitosament. En el conjunt de les gairebé 200.000 societats mercantils analitzades, les dones representen el 23,5% dels càrrecs directius (22,8% el 2021), mentre que en els càrrecs de Direcció General baixa al 16,2% (15,3% el 2021), i en el de Presidència és el 19,3% (18,5% el 2021). En general, s’observa que els percentatges de representació femenina han augmentat els darrers tres anys, però només al voltant d’un punt percentual.  

En les empreses públiques la presència femenina en els consells d’administració és superior que en el sector privat, el 31,9% el 2024 (enfront al 29,8% el 2021). En canvi, en les entitats d’interès públic2que també hauran de complir obligatòriament amb la paritat en els consells quan s’aprovi el Projecte de Llei de paritat de 2023, la participació femenina baixa al 18,1%.  

Les empreses que compleixen amb la paritat en el consell d’administració tenen més del 50% de dones al comitè de direcció  

L’estudi posa de manifest que en aquelles empreses amb més del 40% dones al consell d’administració, la participació femenina en el comitè de direcció puja al 55,9%, mentre que en les empreses que tenen menys del 40% de dones al consell, les directives són només el 15,5% del total. 

Dels 143.467 càrrecs directius analitzats, el 23,5% correspon a llocs ocupats per dones. Els percentatges més alts de directives s’observen en les direccions de Publicitat, Recursos Humans, Finances, Màrqueting, Qualitat i Direcció General adjunta (29-38%). Pel contrari, els percentatges més baixos es donen en la direcció Tècnica, Producció, Direcció General, Informàtica, Operacions i Dades (entre el 12-18%).   

Entre 2015 i 2024, ha augmentat la presència femenina sobretot en les direccions d’R+D i Informàtica, tot i que encara són percentatges baixos (27,5% i 18,7%, respectivament). Pel contrari, els percentatges de dones han baixat a les direccions de Qualitat i Màrqueting, que tradicionalment tenen major participació de dones.  

De les 216.902 empreses individuals a Catalunya, el 32,9% correspon a dones autònomes 

Les dades d’emprenedoria per sexe referides al 2024 confirmen la segregació horitzontal. En els sectors feminitzats com ara Sanitat, Altres serveis i Educació, la participació femenina en l’empresariat individual està entorn al 60% o superior; mentre que als sectors clarament masculinitzats com l’Agricultura, els Transports, la Indústria, la Construcció i l’Energia, les dones autònomes només representen entre el 10% i el 25% del total.  

Espanya ha millorat posicions a Europa en presència femenina en consells d’administració de grans empreses cotitzades, situant-se en 5a posició   

Tot i que Espanya no ha adoptat “quotes obligatòries” (el Codi de Bon Govern només recomana assolir el 40%), segons dades d’Eurostat, les grans empreses cotitzades espanyoles (IBEX-35) han millorat la presència femenina des del 29,3% de dones el 2020 al 39,4% el 2023. Ha passat d’estar situat en la franja mitjana el 2020 a ser el cinquè país amb un percentatge més alt, fregant el 40%.  

Presència femenina als consells d’administració de les grans empreses cotitzades espanyoles 

Si considerem totes les empreses cotitzades, segons la CNMV, la participació femenina en els consells d’administració de les empreses cotitzades espanyoles baixa al 34,5% a finals de 2023, encara per sota del 40%. De les 117 societats cotitzades, 42 compleixen i 75 encara no. En total, hi ha 404 dones conselleres en empreses cotitzades (en faltarien 64 per arribar al 40%). 

En l’alta direcció hi ha només un 23,1% de dones (216 dones, dos menys que l’any anterior) i en faltarien 159 per arribar al 40%. L’avenç està sent més tímid en l’alta direcció que en els consells. 

Sobre l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra 

L’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelona ha estat pioner en estudiar la igualtat de gènere en el món empresarial i econòmic, en crear eines d’apoderament com el Consell de Conselleres, fòrums i jornades empresarials i, des de 2022, amb la creació de l’Escola d’Igualtat. L’Escola d’Igualtat té com a objectiu formar agents d’igualtat dins les empreses perquè entenguin i confeccionin plans d’igualtat que siguin un veritable instrument de transformació cultural de les empreses en clau de gènere.