Les dones només ocupen el 24% dels llocs directius del sector públic del Govern i el 30% als òrgans de govern de les entitats adscrites

L’ODEE proposa assolir durant la propera legislatura la paritat en alts càrrecs i llocs directius per complir amb la Llei d’Igualtat, i alhora reactivar la tramitació de l’avantprojecte de llei sobre la professionalització de la direcció pública.

La dona està infrarepresentada en els alts càrrecs de la Generalitat i llocs directius del seu sector públic, així com als òrgans de govern de les seves entitats adscrites. Aquesta és la principal conclusió de l’estudi La presència de dones en alts càrrecs, eventuals i llocs directius a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, elaborat per l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Barcelona.

L’estudi analitza la presència de la dona als alts càrrecs i llocs directius del Govern i el seu sector públic amb l’objectiu de comprovar el grau de compliment de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que en el seu article 18.2 estableix que les administracions públiques han de vetllar per a una representació equilibrada de dones i homes als òrgans de direcció i dels organismes públics vinculats o dependents i fomentar-ho.

Presència femenina als òrgans de govern de les entitats de la Generalitat de Catalunya

A la primera part de l’estudi s’ha analitzat la presència de les dones als òrgans de govern de les 296 entitats on la Generalitat de Catalunya té participació majoritària o paritària, uns càrrecs que no impliquen remuneració per aquesta funció. Dels 2.925 llocs en els seus òrgans de govern, únicament el 30% són ocupats per dones.

Només les conselleries de Treball, Justícia i Cultura compleixen o s’apropen al principi de paritat als òrgans de govern de les seves entitats adscrites. Als altres Departaments amb més entitats (Salut, Territori i Empresa), les dones tenen una representació d’entre el 20% i el 33%.

Les dones estan infrarepresentades en tots els tipus de càrrec dins els òrgans de govern. A les vocalies, el càrrec més nombrós, les dones són només el 31% del total, a les presidències el 25% i a les vicepresidències el 27%.

Del total d’entitats analitzades, només el 19% té almenys un 50% de dones als seus òrgans de govern. A més a més, s’han trobat 28 entitats sense cap dona, l’11% del total d’organitzacions, mentre que l’home és present als òrgans de govern de totes les entitats.

Presència femenina als alts càrrecs, eventuals i llocs directius a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic

A la segona part de l’estudi s’ha analitzat la presència femenina en els alts càrrecs i eventuals de la Generalitat de Catalunya (13 Departaments) i en els llocs directius de 158 entitats del seu sector públic (fundacions, societats mercantils…).

Pel que fa al Govern de la Generalitat, dels 340 càrrecs analitzats el 48% són dones, amb la qual cosa és el grup directiu que més s’apropa a la paritat. En canvi, a les entitats del sector públic, les dones només representen el 24% dels càrrecs directius (presidenta, directora i gerent).

Per tipus de càrrec, s’observa que les dones estan menys presents a mesura que augmenta el nivell de l’alt càrrec. Al Govern de la Generalitat, les dones estan sobretot presents en els càrrecs d’assessors i eventuals (on representen el 58%), mentre que en els alts càrrecs el percentatge baixa al 40%. A les entitats del sector públic la presència femenina és inferior al 31% a les tres categories directives.

Bretxa salarial i sostre de vidre a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic

Tot i que no hi ha diferències per sexe en la taules retributives a la Generalitat, la major presència d’homes en els càrrecs més ben remunerats (“segregació vertical”) provoca una bretxa de gènere entre homes i dones, que en el cas del Govern és del 9,4% entre els alts càrrecs i eventuals, i del 6,3% a les entitats del sector públic.

Per altra banda, al sector públic també hi ha sostre de vidre: malgrat que les dones són el 74% de l’ocupació amb títol universitari, només estan representades en un 40% entre els alts càrrecs i llocs directius (el dèficit s’observa principalment en els llocs directius de les entitats del sector públic on són només el 24%).

 Finalment, les dones són també les qui pateixen més precarietat en els llocs de base al sector públic, atès que són el 73% en el col·lectiu d’interins i personal laboral temporal, enfront del 63% en els col·lectius de funcionaris i personal laboral indefinit.

Propostes

L’estudi de l’ODEE posa de manifest que la Llei d’Igualtat catalana no s’està complint al sector públic, i, a més de de la infrarepresentació, les dones també pateixen un sostre de vidre i major precarietat en els llocs de base. Es formulen 5 propostes per revertir aquesta situació:

  • Obligar per llei a que hi hagi paritat en les designacions en òrgans de govern d’entitats participades per la Generalitat de Catalunya.
  • Aconseguir que en la propera legislatura s’assoleixi la paritat en alts càrrecs i llocs directius de les entitats del sector públic i es compleixi així amb la Llei d’Igualtat.
  • Instem a un gran acord preelectoral de les forces polítiques per reactivar la tramitació de l’avantprojecte de llei sobre la professionalització de la direcció pública. Aquesta llei promou la selecció del directiu púbic en base a les competències professionals, la idoneïtat pel lloc de treball i la meritocràcia, i no de criteris polítics. Cal incorporar la perspectiva de gènere en aquesta llei.
  • Fer seguiment anual del compliment de la paritat en els diferents àmbits del sector públic.
  • Aprovar un pla per l’eliminació de la precarietat i temporalitat en el sector públic de la Generalitat.