La Cambra de Barcelona insta a reforçar la implantació de tecnologies de bombeig reversible a Catalunya per millorar la garantia de subministrament elèctric

Incrementant la potència instal·lada d’aquesta tecnologia es podria reduir el dèficit entre la generació amb tecnologia renovable i la demanda d’energia previstes a Catalunya el 2050.

La Cambra de Comerç de Barcelona, a través de la seva Comissió d’Indústria, Transició Energètica, Sostenibilitat i Medi Ambient, proposa revisar a Catalunya la implantació de centrals de bombeig reversible, ja sigui reconvertint centrals hidràuliques actuals o instal·lant-ne de noves, per tal de millorar la garantia de subministrament elèctric.

La corporació considera que, en l’horitzó d’una economia descarbonitzada l’any 2050, les centrals de bombeig reversible són l’opció més ecològica per garantir la sostenibilitat del subministrament per emmagatzematge d’energia elèctrica, un principi que no compleixen les energies eòlica i fotovoltaica, ja que són totalment dependents de factors meteorològics que no podem gestionar.

L’impuls de les energies fotovoltaica i eòlica és una mesura sostenible i econòmicament viable, però cal complementar-lo amb capacitats d’emmagatzematge suficients per mantenir l’aportació prevista al sistema electric d’aquestes fonts en períodes de baix o nul funcionament. En l’àmbit domèstic es pot pensar en sistemes mitjançant bateries, però a escala de país, les millors alternatives en termes de capacitat són el bombeig d’aigua en centrals hidroelèctriques i la producció d’hidrogen verd i blau.

Una via sostenible per assolir un sistema elèctric renovable

Les centrals hidroelèctriques equipades amb sistemes de bombeig reversible, a diferència de les convencionals, recullen l’aigua en un embassament inferior en períodes en què la generació d’electricitat supera la demanda i la bomben al dipòsit situat a la cota més alta per generar de nou electricitat quan sigui necessari. A més de tractar-se d’una tecnologia amb una elevada seguretat en el subministrament, cal recordar que la vida útil d’una central hidroelèctrica supera els 100 anys i no generen residus ni consum d’aigua (més enllà de l’evaporació natural), fet que la converteix en una solució a llarg termini i sostenible.

Segons la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT 2050), l’any 2050 la potència fotovoltaica i eòlica total instal·lada a Catalunya serà de 61.861 MW, una xifra suficient per abastir la demanda total d’energia del territori català sempre i quan sigui possible garantir el subministrament en els dies i hores sense sol ni vent, una garantia que en circumstàncies meteorològiques adverses només ens la pot donar l’emmagatzematge. Incrementant la potència instal·lada d’una tecnologia com el bombeig reversible, s’aconseguiria reduir aquest dèficit de subministrament per al 2050, en un context ja sense combustibles fòssils.

L’estudi de PROENCAT calcula que l’evolució de la potència instal·lada en la tecnologia hidràulica de bombeig va des dels 534 MW en l’any 2020 fins als 3.734 MW l’any 2050. No obstant això, un estudi sobre el territori elaborat per l’Enginyer Industrial i ex-sotsdirector d’Energia i Medi Ambient a Enher, Antoni Tahull, valora el potencial de capacitat d’emmagatzematge en centrals de bombeig reversible en uns 17.000 MW i defineix 17 emplaçaments diferents on caldria executar accions com el canvi de turbina, la connexió amb embasaments existents i la construcció de nous embassaments.

També és important indicar que 8.000 d’aquests 17.000 MW es podrien desenvolupar en emplaçaments fronterers amb l’Aragó, potenciant eixos de transport existents sense necessitat d’implantar noves xarxes de transport. Els sistemes fronterers són una molt bona opció per aprofitar els excedents de producció renovable de l’Aragó i complementar i reduir el dèficit de Catalunya.

Per tot això, resulta convenient que l’administració competent en aquesta matèria revisi l’actual política d’emmagatzematge d’electricitat prenent en consideració la tecnologia de bombeig així com les altres opcions disponibles, i quan procedeixi i sigui necessari, exerceixi també les seves facultats de planificació del territori per tal d’optimitzar el desplegament i millorar l’accés a noves infraestructures i, de manera especial, a les xarxes elèctriques de distribució i transport.