Eleccions a la Cambra de Barcelona 2019

Consulta tota la informació sobre el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra de Barcelona.

Òrgans de govern

Els òrgans de govern de la Cambra són: el Ple, el Comitè Executiu i el President.

El Ple de la Cambra és l’òrgan de govern i representació de la Cambra i es composa de 60 membres d’acord amb l’estructura següent:

 • 40 membres, ja siguin persones físiques i/o jurídiques elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre tots els electors de la Cambra, classificats per grups i categories (enllaç al següent document, pàgines 2 i 3). Candidatures proclamades.
 • 14 membres, elegits entre les empreses de major aportació voluntària que figurin en el cens. S’estableix una aportació mínima –actualment, de 75.000€-per any natural de mandat, de manera que l’incompliment d’aquesta condició suposa la pèrdua de la condició de membre del Ple. Candidatures proclamades i declarades electes.
 • 6 membres elegits a proposta de les organitzacions empresarials, territorials i intersectorials més representatives. Candidatures proclamades.

Consulta la llista de candidatures proclamades a ocupar les 60 cadires que composen el ple.

El Comitè executiu és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra, és elegit pel Ple de la Cambra, i el formen 12 membres:

 • President/a
 • Vicepresident/a primer/a
 • Vicepresident/a segon/a
 • Vicepresident/a tercer/a
 • Tresorer/a
 • 7 vocals

Calendari electoral

Del 12 al 25 de febrer de 2019: període per presentar les candidatures a la Cambra, tant pel que fa a les candidatures elegibles per sufragi dels electores i electores com les candidatures a proposta de les organitzacions empresarials i en representació de les empreses de major aportació voluntària.

Del 2 al 7 de maig: votació electrònica dels candidats a cada grup i, si escau, categoria, a través de l’espai habilitat al web www.cambrabcn.org.

8 de maig (de 10h a 18h): tindran lloc les votacions electròniques de forma presencial als col·legis electorals.

5 de juny: votacions dels candidats/es a proposta de les organitzacions empresarials, en el cas que hi hagi més d’una llista. La votació es durà a terme a la seu de la Cambra (de 10 h. a 14h.)

Preguntes freqüents:

Qui pot votar a les eleccions de la Cambra de Barcelona?

Totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres dins la demarcació cameral.

Què es necessita per votar de forma electrònica del 2 al de 7 de maig?

Disposar d’un certificat digital qualificat (consulteu el llistat).

En el transcurs del procés de votació electrònica hi haurà un servei d’atenció a l’usuari de la plataforma habilitada per resoldre qualsevol incidència tècnica. 

Quina documentació es necessita per votar de forma presencial el dia 8 de maig?

Les persones físiques podran emetre el seu vot de forma presencial després que la Mesa els hagi identificat amb el seu DNI o passaport vigent , els hagi registrat i donat accés per votar.

Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica podran emetre el seu vot de forma presencial, mitjançant el seu representant, després que la Mesa electoral les identifiqui, les registri i els hi doni accés per votar. Els representants de les persones jurídiques, a més del DNI o passaport vigent, hauran de presentar el poder de representació corresponent. 

Quants punts de votació hi haurà disponibles el dia 8 de maig?

La Cambra de Barcelona habilitarà 11 col·legis electorals que s’ubicaran respectivament a les oficines centrals de la Cambra (Av. Diagonal, 452 Barcelona) i a cadascuna de les 10 delegacions territorials. Consulteu aquí la llista conjunta dels col·legis electorals.

Poden presentar-se com a candidats i candidates totes les empreses per sufragi dels electors i electores?

Per poder ser escollit membre del ple s’han de complir els següents requisits:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu o d’un tercer estat, en supòsits de reciprocitat.
 2. Tenir, com a mínim, una antiguitat de dos anys d’activitat empresarial.
 3. Formar part del cens de la Cambra.
 4. Ser elector o electora del grup i categoria corresponent.
 5. Ser major d’edat.
 6. Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 7. No incórrer en les causes d’inhabilitació que preveu la legislació de cambres.

Una empresa pot votar i es pot presentar a la vegada a més d’una Cambra?

Les persones físiques i jurídiques que tinguin sucursals o agències en circumscripcions corresponents a l’àmbit territorial de diverses cambres tenen dret electoral en cadascuna d’aquestes. S’aplica la mateixa norma a les empreses que tenen el domicili social en l’àmbit territorial d’una cambra però desenvolupen la seva activitat en un altre. 

Com puc saber a quin grup i categoria pertanyo?

Concretament, cada epígraf es troba emmarcat dins d’una categoria i grup. Podeu consultar-los aquí.

Com es distribueixen les 40 vocalies del Ple que representen els grups corresponents al sectors econòmics?

Les 40 vocalies del Ple, que representen tots els sectors empresarials de la demarcació territorial de Barcelona, s’agrupen en 13 grups i les categories corresponents. El nombre de vocalies de cada grup depèn del seu pes econòmic en la demarcació de la Cambra.

Qui són els anomenats electors, és a dir, els que poden votar a les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona?

Les persones físiques o jurídiques que estiguin inscrites en el cens electoral de la Cambra de Barcelona.

Si una empresa no té seu a l’àrea de Barcelona pot votar?

Sí, sempre que l’empresa desenvolupi una activitat econòmica dins l’àrea de Barcelona. Per exemple, pot tenir la seu social fora de la demarcació però un establiment a Barcelona.