Del futur intercanviador de La Sagrera a l’Aeroport de Barcelona: aquests són els projectes prioritaris pendents a les infraestructures de Catalunya

Els projectes d’infraestructures més rellevants en obres actualment a Catalunya corresponen fonamentalment al Pla de Rodalies i al Corredor Mediterrani (mercaderies).

Un cop conegudes les preocupants dades sobre desinversió a Catalunya per part de l’Estat l’any 2021, la Cambra de Barcelona veu fonamental accelerar durant els pròxims anys les tramitacions d’estudis i projectes a les infraestructures catalanes, no només de les actuacions ja previstes per l’Administració central en els seus plans vigents, sinó també dels grans projectes estratègics per a Catalunya que requereixen una forta empenta des del territori, ja que o bé es troben molt endarrerits, no compten amb prou consens, o es troben gairebé oblidats.

Els protagonistes: Pla de Rodalies i Corredor Mediterrani

La xarxa de Rodalies de Catalunya, per una banda, ha estat una de les grans oblidades per part del Govern central durant la dècada de l’execució de l’Alta Velocitat. El nou Pla de Rodalies 2020-2030 preveu una inversió de 6.300 milions d’euros, dels quals una part molt important es preveuen executar en el període 2020-2025. Malgrat que en aquest context sembla que la maquinària ha començat a rodar, cal recordar que la xarxa arrossega anys de dèficits. També cal destacar que l’any 2021 Adif només va executar el 23,9% del seu pressupost a Catalunya, i Renfe, el 34,6%.

L’Estat ha declarat que el 2021 va adjudicar 330 M€ i licitar 555 milions del Pla de Rodalies. Pel que fa al 2022, i si ens centrem en el programa d’inversions del Pla focalitzat en l’increment de capacitat de la xarxa, fins ara s’han adjudicat 82 M€, dels quals 67 corresponen al desdoblament de l’R3 entre Parets del Vallès i La Garriga. També s’han licitat 469 M€, dels quals 465 M€ corresponen a les obres de soterrament a Montcada i Reixac.

Taula 1: Principals projectes ferroviaris amb obres en tramitació o execució

PROJECTE ESTAT INVERSIÓ TOTAL (MEUR)
Pla de Rodalies*
Sagrera – Rodalies (incloent Sant Andreu Comtal) L’octubre-desembre 2021 s’han anat fent adjudicacions dels diferents components de l’obra. 241
Integració urbana Sant Feliu de Llobregat** Adjudicades obres el novembre de 2019, ara en plena execució. 178
Desdoblament Parets-La Garriga R3 Adjudicades obres el gener de 2022. 81
Soterrament Montcada i Reixac** Licitades obres març 2022. 556
Nou accés ferroviari a l’Aeroport de BCN (segona fase) Adjudicades obres el maig de 2021. 126
Remodelacions/noves estacions Salou-Port Aventura, Molins de Rei Adjudicades obres desembre 2021 i dins any 2022, respectivament. 17
Instal·lació ERTMS diferents trams Rodalies (Manresa-Sants-S. Vicenç de Calders; Hospitalet-Vilanova-Vilaseca-Port Aventura) Adjudicades obres juliol 2020 i desembre 2021 respectivament. 194
Corredor Mediterrani  
Transformació a ample mixt Castellbisbal-Papiol/Túnel Castellbisbal

(“Puerta de Europa” Corredor Mediterrani)

Adjudicades obres Novembre 2020, actualment treballs en l’antic Túnel de Costablanca. 153
Tercer fil (ample mixt) entre Castellbisbal i Vila-seca Obres en execució. 130 (aprox.)

* Projectes inclosos dins del programa d’actuacions immediates – àmbits ampliació de capacitat i estacions

** Projectes amb una part important de la seva inversió total programada més enllà de l’horitzó 2025

D’altra banda, hi ha tot un segut d’actuacions del Pla en fase d’estudis o projectes, els quals és fonamental que es portin a terme amb la màxima celeritat per garantir que les inversions compromeses per l’horitzó 2025 es compleixin.

Taula 2: Principals projectes ferroviaris en fase d’estudi o projecte

PROJECTES FERROVIARIS ESTAT INVERSIÓ (MEUR)
Pla Rodalies*    
Soterrament L’Hospitalet de Llobregat i ròtula La Torrassa Redacció projecte bàsic adjudicada el març de 2021 733
Remodelació estació Montcada bifurcació Adjudicació projectes el febrer de 2022 61
Sectorització d’andanes i reforma Pl. Catalunya Adjudicació projectes desembre 2021 21
Remodelació estació Castelldefels Adjudicació projectes el febrer de 2022 39
Quadruplicació línia Castelldefels-El Prat Es preveu sortida de projecte constructiu aviat per al primer tram Castelldefels-Viladecans 80
Duplicació R3 – tram soterrat de Vic Projecte finalitzat. Licitació d’obres en principi imminent 4
Duplicació R3 – tram Centelles-Vic Estudi Informatiu licitat l’Abril de 2022. Planificat inici execució dins horitzó 2030 n.d.
Corredor Mediterrani
Transformació a ample UIC entre Tarragona i Castelló En projecte. Inici d’obres previst després de l’execució del tercer fil Castellbisbal-Vila-seca. Entrada en servei 2024 n.d.
Connexió línies d’Alta Velocitat i convencional al Penedès Estudis en marxa n.d.

* Projectes inclosos dins del programa d’actuacions immediates – àmbits ampliació de capacitat i estacions

Actuacions pendents a la xarxa viària

A les carreteres hi ha també casos flagrants de retard com és la B-40, per a la qual només podem parlar d’execució en el tram Abrera-Terrassa, amb obres adjudicades des de l’any 2007. A això se li afegeix el fet que la resta de trams corresponents al tancament Terrassa-Sabadell-Granollers no gaudeixen del suficient impuls per continuar la seva tramitació (redacció de projectes) i execució.

El govern central ha anunciat inversions per la millora de l’AP-7 al seu pas per Tarragona, en el nou context d’increments de tràfic (i accidentalitat) lligats a la supressió del peatge, que consistiran en millores d’accessibilitat i també en un quart carril de Vendrell a Papiol.

Taula 3: Projectes viaris amb obres en tramitació o execució

PROJECTE ESTAT INVERSIÓ (MEUR)
B-40 tram Abrera-Terrassa Queda encara per finalitzar el tram Olesa de Montserrat-Viladecavalls, malgrat que el 22 de març del 2007 es publicava al BOE l’adjudicació de les seves obres per un valor de gairebé 200 milions d’euros. Es va paralitzar per la crisi financera del 2008 i es va reiniciar l’any 2015. Després de vàries modificacions de projecte, es preveu finalització de les obres per al 2023. 36,5 (import corresponent a l’execució prevista per 2021-23)
A-27 Valls-Montblanc En plena execució. No hi ha data concreta d’adjudicació 130 (aprox.)

Taula 4: Projectes viaris en fase d’estudi o projecte

PROJECTE ESTAT INVERSIÓ (MEUR)
Millora d’accessibilitat AP-7 i AP-2 a Tarragona (arran de supressió peatges) Prevista licitació projectes en breu 130
Quart carril AP-7 Vendrell-Papiol (arran de supressió peatges) Prevista licitació projecte en els pròxims mesos 200
B-40 tram Terrassa-Sabadell Estudi informatiu redactat. Incertesa pel que fa a la continuació de la seva tramitació 400
Tancament B-40 Sabadell-Granollers

Ports i aeroports

Els nous accessos al Port de Barcelona representen un projecte estratègic per al conjunt de la nostra economia ja que forma part del hub logístic intermodal més gran del Sud d’Europa. Malgrat aquesta importància estratègica, no s’ha impulsat amb suficient decisió i coordinació el projecte dels nous accessos, que ha perdut una dècada sencera i ara per fi s’ha reprès. Ara, cal garantir que les redaccions de projectes i impuls de les obres posteriors es portin a terme amb la màxima diligència per garantir que quedin executats en l’horitzó 2030.

Els accessos dels Aeroports de Reus i Girona a l’Alta Velocitat també requereixen que els estudis actualment en marxa es desenvolupin amb la màxima diligència per, d’una vegada, disposar de projectes definitius per poder donar pas a la seva execució.

Taula 5: Projectes de Ports i Aeroports en fase d’estudis o projectes

PROJECTE ESTAT INVERSIÓ (MEUR)
Nous accessos Sud (viaris i ferroviaris) al Port de BCN Protocol firmat el 7 d’octubre de 2020 entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ADIF, Puertos del Estado, Generalitat de Catalunya, APB i FGC.

El mes de desembre de 2020 es va adjudicar contracte de redacció del projecte bàsic (18 mesos de redacció). No es preveu entrada en servei abans de 2030

220 (aprox.)
Futura terminal logística intermodal del Port de BCN En procés de tramitació de Pla Director Urbanístic.

En principi, a principis de 2023 es preveu que s’aprovi el PDU per continuar amb la tramitació dels estudis i projectes

200 (aprox.)
Accessos aeroports Reus i Girona a línia Alta Velocitat En estudi 620 (dependrà del  disseny final)

Projectes que requereixen una especial defensa i impuls des del Territori

Finalment, hi ha un altre grup de projectes que es troben sota el risc d’entrada en servei en un horitzó molt a llarg termini o, fins i tot, de caure en l’oblit si no reben el suficient suport i gestió decidida des del Territori.

Val la pena fer referència en primer lloc a la línia R3 de Rodalies, que, malgrat el seu retard, segons el Pla de Rodalies actualment vigent, no quedarà executat en tot el seu traçat dins l’horitzó 2030. Més concretament, per al tram Montcada-Parets, en el marc del Pla de Rodalies, només es preveu un estudi d’avaluació i planificació dins l’horitzó 2030.

L’Aeroport de Barcelona representa un clar exemple de com el consens territorial és indispensable per desenvolupar una gran infraestructura vital per a la nostra economia. Cal que les administracions central i catalana responguin amb la màxima celeritat als requeriments ambientals exigits des de Brussel·les, i posar-se mans a l’obra a definir el model d’Aeroport que volem i redactar el corresponent Pla Director. La Cambra de Barcelona, en aquest sentit, continua apostant per adequar l’Aeroport de cara a incrementar la seva connectivitat intercontinental, però advoca per un debat fonamentat que contempli totes les opcions possibles perquè la transformació de la infraestructura sigui sostenible.

Dins l’àmbit de la xarxa viària, arran de la finalització de les concessions de peatge ha desaparegut un element clau de gestió del tràfic, generant-se problemes operatius especialment seriosos a l’AP-7. D’altra banda, actuacions d’increment de capacitat llargament reclamades al llarg d’aquest corredor (N-II, N-340) han quedat ara per ara en una situació d’incertesa en aquest nou context. Es fa urgent definir el més aviat possible un escenari clar pel que fa al model final de finançament de les vies d’altes prestacions a nivell de tot l’Estat i de manera harmonitzada amb la Generalitat pel que fa a Catalunya. L’absència d’un model i un marc temporal clars en aquest terreny impedeix fer les reflexions adequades sobre quines actuacions portar a terme a nivell de la xarxa viària de gran capacitat.

No ens hem d’oblidar d’altres projectes que fa una dècada aproximadament es van plantejar com objectius de cara al foment de l’equilibri territorial, però que ara estan en un punt perillós de retard i, fins i tot, oblit: la línia orbital ferroviària (fonamental per descentralitzar el sistema de transport públic de la Regió Metropolitana de Barcelona i donar un suport a les connexions transversals a nivell de la Segona corona) i l’Eix Transversal ferroviari.

Finalment, resulta fonamental estudiar i planificar la millora de la connexió ferroviària en ample internacional per a les mercaderies, que en el llarg termini podrà patir, sobre la infraestructura actual, problemes de capacitat i operativitat per friccions amb els serveis de passatgers.

Taula 6: Projectes no planificats o amb estudis no previstos abans de 2030

PROJECTE ESTAT INVERSIÓ (MEUR)
Desdoblament R3 Montcada-Parets Es preveu únicament estudi d’avaluació i planificació dins l’horitzó 2030 n.d.
Actuació sobre l’Aeroport de BCN per incrementar connectivitat intercontinental S’ha de respondre a requeriment ambiental Brussel·les, consensuar actuacions a emprendre i elaborar nou Pla Director. n.d. (depèn de la solució que es consensuï)
Actuacions al llarg de l’N-II (desdoblaments/millores) Depenen de la definició d’un escenari clar pel que fa al model de tarificació de vies d’altes prestacions n.d.
Altres actuacions necessàries al llarg del corredor N-340/AP-7
Eix Transversal Ferroviari No consta en la planificació del Govern central (sí de la Generalitat). 6.500 (aprox.)
Línia orbital ferroviària El Govern central ha passat a considerar només un estudi d’avaluació parcial (Sabadell-Granollers) en el marc del Pla de Rodalies. 4.000 (aprox.)
Corredor Mediterrani: Connexió en ample internacional per al transport ferroviari de mercaderies separat dels serveis de passatgers d’Alta Velocitat i evitant friccions amb serveis de Rodalies No consta en la planificació del Govern central (sí de la Generalitat). n.d.

Per unes infraestructures gestionades des de Catalunya

La millora de les diferents infraestructures que es troben Catalunya passa, necessàriament, per la seva gestió des del territori. En aquest sentit, cal que les administracions continuïn treballant, per una banda, per assolir el traspàs íntegre del servei de Rodalies a la Generalitat. Un traspàs, però, que ha d’anar acompanyat de l’execució total de les inversions en el Pla de Rodalies vigent. Paral·lelament, també s’ha d’apostar per una gestió catalana de l’Aeroport de Barcelona amb l’objectiu de facilitar la seva transformació, que des de la corporació, hauria d’anar encarada al reforç de la seva operativa intercontinental.