Indústria

Catalunya és la comunitat que crea més ocupació industrial i aquesta és de més qualitat

Catalunya reforça el seu lideratge com a primer territori industrial de l’Estat ja que passa de concentrar el 22,4% de la indústria espanyola el 2013 al 23,4% el 2017.

Barcelona, 13 de desembre de 2018.- La indústria és un sector estratègic per a Catalunya. El sector industrial representa el 22,1% del VAB total català el 2017, mentre que a Espanya, sense Catalunya, el pes del sector industrial és del 17,1%, cinc punts percentuals menys, segons dades de l’INE.

Catalunya no només continua sent la comunitat amb més activitat industrial de l’Estat (concentra el 23,4% del VAB industrial el 2017, força lluny de la segona que és Madrid amb l’11,2%), sinó que, a més, des de l’inici de la recuperació està augmentant la seva especialització industrial. Tal com es pot veure a la gràfica 3, el creixement acumulat del VAB industrial entre el 2013 i el 2017 ha estat del 21,9% a Catalunya, i és una de les tres comunitats que experimenta un major dinamisme juntament amb el País Basc i la Comunitat Valenciana, i es reforça així l’especialització industrial en aquests tres territoris. En canvi, Madrid ha perdut pes industrial en ser una de les comunitats autònomes on menys ha crescut aquest sector durant el període 2013-2017..

Com a resultat d’això, el pes de Catalunya en el conjunt de la indústria espanyola el 2017 és un punt superior al que tenia el 2013 (23,4% enfront al 22,4%), i es confirma així el lideratge de la indústria catalana en el conjunt de l’Estat.

Les dades d’ocupació de l’EPA disponibles fins al tercer trimestre de 2018 confirmen el procés de recent reindustrialització que està experimentant Catalunya

Entre el tercer trimestre de 2017 i el tercer trimestre de 2018, a Catalunya s’han creat 37.600 llocs de treball a la indústria, el 68% dels creats nets en el mateix període al conjunt de l’Estat (55.000 llocs de treball). De fet, la taxa de variació interanual mitjana dels darrers quatre trimestres ha estat del 8,2%, molt superior al 3,6% de l’ocupació industrial al conjunt d’Espanya i també del 3% de l’ocupació total a Catalunya.

A més, aquesta ocupació que s’ha creat al sector industrial és de major qualitat que la creada als serveis o la construcció, ja sigui tant per la major estabilitat dels contractes com per les remuneracions més elevades.

Així, el 82% de l’ocupació assalariada que s’ha creat a la indústria catalana entre el tercer trimestre de 2017 i de 2018 té un contracte indefinit, mentre que a la resta de sectors econòmics aquest percentatge és només del 25%. És a dir, el 74% de l’ocupació indefinida que s’ha creat el darrer any a Catalunya ha estat en el sector industrial. Si analitzem el conjunt de l’ocupació assalariada a la indústria (no únicament l’augment del darrer any), es confirma la major estabilitat de l’ocupació industrial en comparació amb la resta de sectors econòmics: el 83% de tota l’ocupació assalariada a la indústria té un contracte indefinit el tercer trimestre de 2018, mentre que al conjunt de l’economia aquest percentatge baixa al 77%.

En termes de remuneracions, la indústria també és el sector amb un salari brut més elevat i amb un major creixement salarial el darrer any. Així, el cost salarial brut[1] mitjà a la indústria el segon trimestre de 2018 ha estat de 2.670 euros (3.266 euros en les empreses de 200 treb. o més), un 26% superior al de la mitjana de l’economia, que és de 2.125 euros (2.484 euros en les empreses de 200 treb. o més). A més, la indústria ha protagonitzat el major increment del salari brut dels quatre grans sectors econòmics, un 1,4% d’increment interanual, mentre que a la construcció ha disminuït un 2,9% i als serveis ha crescut un 1,1%.

La indústria també vertebra l’economia catalana a través de la seva internacionalització. Actualment, el 77% de les empreses industrials catalanes de 50 treballadors o més exporten, segons l’enquesta de Clima empresarial de la Cambra i l’Idescat.

Finalment, el sector industrial està liderant el creixement de la productivitat a Catalunya, necessari per tenir un creixement sostenible a mitjà i llarg termini. Així, la productivitat mitjana a la indústria catalana és un 34% superior a la mitjana de l’economia.

En conclusió, Catalunya està reforçant el seu caràcter industrial des de l’inici de la recuperació econòmica, i el 2018 continua amb aquesta dinàmica. La major productivitat del sector industrial, la qualitat de l’ocupació creada, l’elevat grau d’internacionalització i el fet que sigui el sector amb més potencial d’innovació tecnològica i amb major efecte arrossegament sobre el sector de serveis intensius en coneixement, fan que la recuperació econòmica a Catalunya pugui tenir un major recorregut a mitjà i llarg termini perquè presenta fonaments més estables i sòlids.

Per això, des de la Cambra de Comerç de Barcelona demanem a totes les administracions públiques el màxim esforç per facilitar la competitivitat del sector industrial català amb quatre mesures prioritàries:

  • revisar el model de tarifació actual per tal de situar els costos de l’electricitat que paga la indústria en línia amb la mitjana europea.
  • planificar una oferta formativa adequada a les necessitats del sector.
  • garantir un nivell suficient d’inversió en infraestructures de transport que permeti al sector mantenir uns costos logístics i de transport de la mercaderia competitius internacionalment.
  • impulsar projectes d’innovació per afrontar els reptes mediambientals —per exemple en el sector de l’automoció o el químic.

[1] El cost salarial inclou el salari base, els complements salarials, els pagaments per hores extraordinàries i els pagaments endarrerits. Les dades són brutes, per tant, abans d’aplicar retencions o pagaments a la SS per part del treballador.