Milloren les perspectives empresarials el 2017 per a les vendes interiors, les exportacions i la inversió

El sector serveis protagonitzarà el creixement de l’ocupació i de la inversió el 2017.

Es presenten els resultats de l’Enquesta de Perspectives Empresarials 2017, un projecte liderat per Eurocámaras en el qual participa la Cambra de Barcelona des fa més de 20 anys. L’enquesta ha estat elaborada al setembre de 2016 a partir de l’opinió de 50.500 empreses europees, de les quals 1.057 estan ubicades a Catalunya. Es consulta als empresaris sobre la situació i expectatives d’una sèrie de variables d’interès per als seus negocis.

Augmenten les expectatives de vendes de les empreses catalanes el 2017 i s’assoleix el valor més alt dels darrers 10 anys

Els empresaris catalans preveuen una millor evolució el 2017 en comparació amb l’any en curs per a totes les variables analitzades (xifra de negocis, vendes interiors, exportació i inversió), excepte per a l’ocupació que pràcticament manté constant el saldo positiu de l’any 2016 (gràfic 1). Però l’augment més significatiu es dóna en l’evolució de la xifra de negocis, que assoleix el saldo més elevat des de l’any 2007, tal com es pot veure al gràfic 2.