Les empreses comencen a notar una relaxació en les condicions de l’accés al crèdit

El 91% de les empreses que demanen finançament l’han obtingut, enfront d’un 87% fa dos anys.

Les dades més recents d’evolució del crèdit a les empreses mostren una caiguda del saldo viu agregat, si bé el ritme de descens és cada vegada més moderat, a l’igual que el de les famílies. Al mateix temps s’observa un augment de les noves operacions de finançament. Ara bé, com veurem tot seguit, aquesta evolució encara continua estant força condicionada pel sector econòmic de l’empresa i per la seva dimensió. Per contra, el crèdit a les administracions públiques continua creixent a ritmes del 6% en termes interanuals.

Amb l’objectiu d’aprofundir en les necessitats de finançament de les empreses catalanes, la Cambra de Comerç de Barcelona ha realitzat una enquesta a 3.444 empreses per conèixer el grau de sol·licituds, la taxa de concessió per part de les entitats de crèdit i, finalment, si les condicions del crèdit han millorat o no respecte a l’any anterior. Alguns d’aquests resultats es comparen amb els obtinguts per una enquesta de característiques similars realitzada per la Cambra al juny de 2012 i una altra a l’abril de 2009.