Les afiliacions a l’Alt Penedès assoleixen la xifra més alta des de juny del 2008 al segon trimestre

Amb prop de 49.400 persones, l’afiliació segons residència padronal creix fins assolir la xifra més elevada per a un mes de juny des de l’any 2012.

El mercat del treball penedesenc acomiada el primer semestre de l’any amb xifres històriques. Concretament, al tancament del segon trimestre la comarca registra 43.355 llocs de treball, la xifra més alta des de juny del 2008. Paral·lelament a aquesta fita, s’han registrat també dades històriques en l’afiliació segons residència padronal.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial de l’Alt Penedès, que també analitza el comportament que ha tingut del teixit empresarial, en termes de comptes de cotització, l’afiliació segons residència padronal, i el resum mensual de l’atur registrat.

Augmenta la xifra d’empreses als trams de major dimensió

L’Alt Penedès ha tancat el segon trimestre amb 3.257 empreses (comptes de cotització), 13 menys respecte a un any enrere (-0,4%), una evolució oposada a la del conjunt de Catalunya (0,3%).

Per sectors, el teixit empresarial s’ha mantingut a la construcció i als serveis respecte a l’any anterior, i ha disminuït un 2,2% als serveis i un 2,4% a l’agricultura (12 i 1 empresa menys, respectivament). Segons la grandària, el nombre d’empreses ha disminuït interanualment un 0,6% entre les microempreses (fins als 9 treballadors) —que representen el 81,4% del total—i un 0,8% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors).

En canvi, als trams de major dimensió ha augmentat el teixit empresarial: un 7,5% entre les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 10,0% entre les grans (de 250 i més treballadors).

Creix la dimensió mitjana de treballadors/es per empresa

El nombre de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 2,7% a finals de juny respecte a un any enrere, fins als 43.355, la xifra més elevada des de juny del 2008[1].Aquest creixement és molt similar al registrat pel conjunt de Catalunya (2,8%).

Segons el tipus de règim d’afiliació, s’observa un creixement del 3,3% entre els assalariats i el 0,1% entre els autònoms, una evolució idèntica a la del conjunt de Catalunya. D’aquesta manera, la comarca tanca la primera meitat de l’any amb 35.660 assalariats/es i 7.695 autònoms/es.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït a tots els sectors, excepte als serveis (0,8%): un -1,5% al primari, un -1,3% a la construcció i un -0,7% a la indústria. Per contra, el nombre d’assalariats ha augmentat a tots els sectors, excepte al primari: un 4,9% als serveis, un 1,1% a la construcció i un 1,0% a la indústria.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, en línia amb l’evolució del nombre d’empreses, el nombre d’assalariats ha crescut a tots els trams analitzats, a excepció de les empreses petites (-1,0%): un 1,0% a les microempreses (fins a 9 treballadors), un 4,7% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 10,1% a les empreses grans (de 250 treballadors o més).

Com a resultat, la dimensió mitjana de treballadors per empresa (nombre d’assalariats per compte de cotització) a l’Alt Penedès augmenta fins als gairebé 11 treballadors de mitjana per empresa, la xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible).

L’afiliació continua augmentant tot i l’alentiment en el ritme de creixement

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/ada, en lloc de la seu de l’empresa, les persones afiliades han augmentat un 1,3% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les gairebé 49.400 persones a finals de juny del 2023, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Tanmateix, la creació d’ocupació es modera, registrant-se un cert alentiment del ritme de creixement anual des de principis d’any.

El creixement ha estat més intens entre les dones (2,2%) que entre els homes (0,6%). Les persones afiliades registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-2,7%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, destaca el creixement relatiu del 4,5% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera (que representen el 10,2% del total), enfront de l’1,0% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 14% més). El motiu d’aquesta diferència és que hi ha treballadors/es residents a l’Alt Penedès que es traslladen a una comarca diferent per treballar. En concret, prop de 6.000 treballadors/es s’han de desplaçar fora de la comarca.

Uns 4.800 penedesencs/es en situació d’atur

L’Alt Penedès tanca el segon trimestre amb 4.808 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya, el segon valor més baix des de l’octubre del 2008, només per darrere de juny del 2022 (4.745 persones). Per tant, en termes interanuals, el nombre d’aturats/es a la comarca augmenta un 1,3%. Aquesta evolució és oposada a la disminució registrada al conjunt de Catalunya (-2,5%).

L’ascens anual ha estat d’un 1,5% entre els homes (-3,7%) i un 1,2% entre les dones. Per trams d’edat, l’atur ha augmentat entre els més joves (menors de 30 anys), un 14,9%, i els més grans (de 55 anys i més), un 1,7%; en canvi, ha minvat un 1,6% entre les persones de 30 a 44 anys i un 2,0% entres les de 45 a 54 anys. Per últim, dels 9 tipus d’ocupació, el nombre d’aturats/es només disminueix a 3 en termes interanuals: -48 persones entre els artesans, treballadors d’indústria i construcció, -5 entre les ocupacions elementals i empleats d’oficina comptables i administratius.

La taxa d’atur registral se situa en el 8,9% el juny, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, juntament amb la de l’any anterior, i molt similar a la registrada al conjunt de Catalunya (8,8%).

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.