La Cambra de Barcelona i MicroBank subscriuen un conveni de col·laboració per reactivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora

El conveni firmat entre ambdues entitats afavorirà la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria entre els col·lectius amb més dificultats.

El Director Gerent de la Cambra de Barcelona, Xavier Carbonell i Roura, la Directora Territorial de CaixaBank a Barcelona, María Alsina, i el President de MicroBank, Juan Carlos Gallego González, han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

Amb la signatura d’aquest acord, s’estableix una línia de finançament d’1 milió d’euros per potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

A més, en el context de la crisis sanitària, MicroBank posa a disposició una nova línia de finançament destinada a autònoms i microempreses amb la finalitat d’atendre necessitats de circulant derivades de la Covid-19. Aquesta línia compta amb el suport del Fons Europeu d’Inversions.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d’euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per l’entitat.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.

En virtut d’aquest conveni, l’entitat es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l’autoocupació i l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

Sobre la Cambra de Barcelona

La Cambra de Barcelona és la corporació de dret públic encarregada de prestar serveis a les empreses, contribuint a la regeneració del teixit econòmic i a la creació d’ocupació, i consagrant la seva funció de representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació a la ciutat.

Campanya Que Cap Empresa Tanqui

L’acord de col·laboració entre la Cambra i MicroBank s’emmarca dins de la campanya Que Cap Empresa Tanqui que la corporació va posar en marxa per tal de contribuir a pal·liar l’impacte econòmic que està provocant la Covid-19 en el teixit empresarial, i que compta amb el suport de més de 200 professionals voluntaris, d’altres entitats, especialitzats en gestió i consultoria empresarial.

Els conjunt de les accions de la campanya tenen com a objectiu ajudar a resoldre els dubtes i assessorar les empreses davant les incerteses derivades de la reducció d’ingressos i liquiditat als seus negocis, així com també oferir serveis de finançament, digitalització, i internacionalització, entre d’altres, per tal de contribuir a mitigar els efectes negatius que està provocant la situació actual sobre la seva economia.

Sobre MicroBank

MicroBank, el banc social del Grup CaixaBank, centra la seva activitat en les microfinances i és l’únic banc a Espanya dedicat principalment a la concessió de microcrèdits. Amb el llançament d’una nova línia de finançament especialitzada, MicroBank estén la seva activitat a un altre àmbit dins de les finances amb impacte social, amb l’objectiu de contribuir a la millora del benestar general dels ciutadans i en especial dels col·lectius més vulnerables.

A Catalunya, MicroBank ha finançat durant els primers vuit mesos de l’any 21.930 projectes per un import total de 194 milions d’euros, dels quals 72 milions es van destinar a préstecs personals i familiars, 105 milions es van concedir a emprenedors i microempreses i 16 milions a altres finances amb impacte social.

Acords amb més de 600 entitats col·laboradores

En la concessió dels microcrèdits, a més de la xarxa de més de 4.000 oficines de CaixaBank, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d’assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. MicroBank ha firmat convenis amb 612 entitats col·laboradores de tot Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica i social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.