El Vallès Oriental tanca el 2022 amb històric d’afiliacions i l’atur més baix des del 2008 per a un mes de desembre

L’afiliació segons residència padronal a la comarca registra la tercera millor xifra des del 2012, amb més de 186.700 persones a finals de desembre, un 1,8% més interanual. 

Malgrat haver moderat el ritme de creixement en els darrers mesos, el mercat del treball vallesà ha tancat el 2022 amb bones notícies. En concret, la comarca ha assolit per a un mes de desembre la millor xifra de llocs de treball i la marca més baixa de persones aturades, en ambdós casos, des del 20081. En paral·lel, la xifra d’afiliació segons residència padronal també ha tingut una evolució positiva i ha registrat la tercera millor dada des del 20122. 

Així s’extreu de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball al Vallès Oriental elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona i publicat per la Cambra territorial del Vallès Oriental.? 

La construcció, únic sector que creix en nombre d’empreses 

El nombre d’empreses (comptes de cotització) al Vallès Oriental a finals de desembre del 2022 ha disminuït respecte a un any enrere fregant la xifra d’11.800 empreses (93 comptes de cotització menys respecte a l’any anterior, un -0,8%). Aquesta evolució és oposada a la registrada pel conjunt de Catalunya (+0,3%). Tanmateix, respecte al trimestre anterior es registra un lleuger augment del 0,2% (27 empreses més). 

Per sectors, el teixit empresarial respecte a l’any anterior ha augmentat només a la construcció (2,3%) i s’ha mantingut l’agricultura, mentre que als serveis i la indústria ha disminuït (un -1,1% i un -1,4%, respectivament).  

Segons la grandària, la xifra d’empreses ha crescut en els tres trams de més dimensió: un 2,2% entre les de 10 a 49 treballadors, un 2,4% a les de 50 a 249 treballadors i un 2,6% a les empreses de més de 249 treballadors. Les microempreses, que representen el 80% del teixit empresarial de la comarca, han disminuït un 1,5%. 

La xifra de llocs de treball ja és un 4,4% superior a les xifres prepandèmiques 

El nombre de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 1,3% el 31 de desembre del 2022 respecte a un any enrere, fins als 153.435, la xifra més elevada per aquest mes des del 20083 (inici de la sèrie disponible). El creixement vallesà dels llocs de treball és menys notable que el registrat pel conjunt de Catalunya (2,6%).  

A més, la comarca tanca l’any amb una xifra d’afiliacions segons seu de l’empresa superior a la que es va registrar el desembre previ a la Covid-19. En particular, la xifra de llocs de treball registra a 31 de desembre del 2022 és un 4,4% superior a la del tancament del 2019.  

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats/es (1,7%) fins a superar les 124.000 afiliacions, mentre que el nombre d’autònoms/es disminueix lleugerament (-0,5%) fins als 29.380. 

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït a tots els sectors, però amb intensitats diferents: un -0,1% als serveis, un -0,8% a la construcció, un -2,5% a la indústria i un -3,2% al sector primari. En contraposició a l’evolució d’aquest col·lectiu professional, el nombre d’assalariats/es vallesans ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere, entre l’1,1% als serveis i el 7,5% a la construcció.  

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha minvat només a les microempreses, un -1,5%, en línia amb la disminució del teixit empresarial en aquest tram. A la resta dels trams analitzats el nombre d’assalariats ha crescut: un 2,6% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors), un 3,8% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 0,7% a les empreses grans (de 250 treballadors o més). 

En conseqüència, tenint en compte aquesta excel·lent dinàmica laboral, la dimensió mitjana de treballadors per empresa (nombre d’assalariats per compte de cotització) augmenta fins als 10,5 treballadors de mitjana per empresa, la xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible). Així si al desembre del 2008 es computaven 8,3 treballadors per compte de cotització, a finals del 2022 la proporció augmenta fins a 10,5.  

La comarca assoleix la tercera millor xifra d’afiliació segons residència padronal 

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/ada, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es han augmentat un 1,8% a la comarca a finals de desembre del 2022, fins a les 186.706 persones, la tercera xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere dels mesos d’octubre i novembre del 2022. Tanmateix, des del maig de 2022 es registra un cert alentiment del ritme de creixement anual respecte als mesos anteriors, que s’accentua aquest darrer mes i es registra la taxa més baixa des del març del 2021. 

Amb tot, la xifra de persones afiliades a la Seguretat Social se situa molt per sobre de les xifres prepandèmiques. Si s’analitza el desembre del 2022 amb el del 2019, la comarca ha registrat un augment del 4,9%, 8.715 persones afiliades més en termes absoluts.  

El creixement ha estat més intens entre les dones (2,5%) que entre els homes (1,2%). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys (-2,2%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 8,7% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 9,2% del total—, en front de l’1,2% dels afiliats de nacionalitat espanyola.  

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 22% més). El motiu de la diferència és que molts vallesans es traslladen a una comarca diferent per treballar. Concretament, l’informe estima que aproximadament 33.000 persones han de desplaçar-se fora del Vallès Oriental per treballar. 

L’atur acomiada el 2022 amb una reducció de l’atur marcadament femenina 

El Vallès Oriental ha tancat el 2022 amb 19.732 persones aturades, el valor més baix en un mes de desembre des de l’any 2008. Tot i que es continua moderant el ritme de descens en termes interanuals, que se situa en el -2,5% al desembre, el menys intens des del maig del 2021 i inferior al registrat al conjunt de Catalunya (-6,2%).  

Les persones aturades han augmentat lleugerament entre els homes (+0,3%), mentre que entre les dones han disminuït un 4,4%. Per edat, l’atur ha disminuït entre les persones de 30 a 44 anys (-5,7%), les de 45 a 54 anys (-5,2%) i les de 55 anys o més (-0,4%), mentre que l’atur ha augmentat entre els més joves (+4,8%). Per últim, l’atur es redueix a tots els tipus d’ocupació, excepte entre els professionals científics i intel·lectuals (+9,1%), els tècnics i professionals de suport (+2,3%) i els artesans i treballadors de la indústria i la construcció (+0,9%).  

La taxa d’atur registral se situa en el 9,6% al desembre, la més baixa per aquest mes des del 2008 i dues dècimes per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (9,4%), però una dècima inferior que la del trimestre anterior.