El Vallès Oriental assoleix la segona millor xifra de llocs de treball des del 2008

El ritme de creació d’empreses s’estanca amb 11.800 en comparació al primer trimestre, tot i l’impuls de la construcció amb un creixement interanual del 2,8%.

El Vallès Oriental va tancar el segon trimestre del 2023 amb un nou creixement de llocs de treball fins assolir la segona xifra més elevada d’afiliacions a la Seguretat Social des del 2008, just per darrere del màxim històric registrat el trimestre anterior. En paral·lel, la comarca frega les 11.800 empreses i xifres històriques d’afiliació segons residència padronal.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial del Vallès Oriental, que també analitza el comportament que ha tingut del teixit empresarial, en termes de comptes de cotització, l’afiliació segons residència padronal, i el resum mensual de l’atur registrat.

El Vallès Oriental perd gairebé 40 empreses respecte a l’any anterior

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca frega les 11.800 a finals de juny del 2023, un -0,3% respecte a l’any anterior (39 empreses menys), una evolució oposada a la del conjunt de Catalunya (+0,3%). Tanmateix, respecte al trimestre anterior es registra un estancament en el nombre d’empreses.

Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior només a la construcció (2,8%), mentre que als serveis i la indústria ha disminuït (un -0,6% i un -0,8%, respectivament).

Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut entre les petites (de 10 a 49 treballadors), un 0,7%, i les mitjanes (de 50 a 249 treballadors), un 3,7%. En canvi, el teixit empresarial a les microempreses (fins a 9 treballadors) ha disminuït un 0,7% i a les grans empreses (de més de 249 treballadors) un 5,1%.

Gairebé tots els grans sectors creixen en el nombre de persones assalariades

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 0,6% durant el segon trimestre respecte a un any enrere, fins als 155.325, la segona xifra més elevada de llocs de treball des del 2008[1] (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la del trimestre anterior. Aquest creixement és menys notable que el registrat pel conjunt de Catalunya (2,8%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats (0,7%), mentre que el nombre d’autònoms disminueix lleugerament (-0,1%), una evolució diferent a la registrada al conjunt de Catalunya (+3,3% assalariats/es i un +0,1% autònoms/es). D’aquesta manera, al tancament del trimestre la comarca compta amb 126.015 assalariats/es i 29.310 autònoms/es.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es pràcticament s’ha mantingut als serveis i a la construcció (+0,3% en ambdós casos) i ha disminuït a la resta: un 3,3% a la indústria i un -3,2% al sector primari. El nombre d’assalariats ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere —excepte a l’agricultura, que es manté—: el 2,8% a la construcció, l’1,3% a la indústria i el 0,2% als serveis.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, en la mateixa línia que el teixit empresarial, el nombre d’assalariats ha minvat respecte a l’any anterior a les microempreses i les grans empreses, un -1,0% i el 4,5%, respectivament. A la resta el nombre d’assalariats ha crescut: un 1,4% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors) i un 1,4% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors).

Xifres històriques d’afiliats/des malgrat l’alentiment del creixement

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/ada, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/des han augmentat un 1,9% a la comarca anualment, fins a les gairebé 190.300 persones, la segona xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la del mes anterior. Tanmateix, des del maig de 2022 es registra un cert alentiment del ritme de creixement anual respecte als mesos anteriors, que s’accentua lleugerament aquest darrer mes.

El creixement ha estat més intens entre les dones (2,6%) que entre els homes (1,4%). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys (-2,5%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 10,7% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera —que representen el 9,8% del total—, enfront de l’1,1% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 23% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors/es residents al Vallès Oriental es traslladen a una comarca diferent per treballar.

Juny tanca amb prop de 19.000 vallesans a l’atur, el valor més baix des del juliol 2008

Pel que fa a les xifres d’atur, el juny del 2023 tanca amb gairebé 19.000 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix des del juliol 2008. Respecte a l’any anterior es registra una disminució del 0,9%, un descens que és menys notable al que s’ha registrat al conjunt de Catalunya en el mateix període (-2,5%).

El nombre de persones aturades ha disminuït un 2,0% entre les dones, mentre que entre els homes ha augmentat un 0,6%. Per edat, l’atur ha disminuït entre les persones menors de 30 anys (-2,2%), les de 30 a 44 anys (-4,5%) i les de 45 a 54 anys (-1,6%), mentre que, ha augmentat entre els més grans, de 55 anys o més (+2,6%).

Per últim, el nombre de persones aturades disminueix a quatre dels deu tipus d’ocupació analitzats: ocupacions elementals (-193 persones), treballadors de restauració, personals i venedors (-114), empleats d’oficina comptables i administratius (-37) i operadors instal·lacions i màquines (-28).

La taxa d’atur registral se situa en el 9,1% al juny, la xifra més baixa des del març del 2008, però tres dècimes més que la registrada al conjunt de Catalunya (8,8%).

[1] Cal tenir present que des de desembre del 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.