El Maresme registra xifres rècord al mercat de treball durant el segon trimestre del 2022

El teixit empresarial segueix la senda de creixement, intensificant el seu dinamisme aquest darrer trimestre.

El Maresme tanca el primer semestre de l’any assolint el nombre més alt de llocs de treball des del 2008, inici de la sèrie disponible, i fregant els 200.000 afiliats/des a la Seguretat Social, una xifra també històrica. Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball del Maresme que publica trimestralment la Cambra del Maresme i elabora el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Tot seguit, analitzem detalladament el comportament del teixit empresarial, els llocs de treball, els afiliats/es a la Seguretat Social i l’atur registrat.

S’accelera el creixement del teixit empresarial amb una variació intertrimestral pròxima al 3%
El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 1,2% a finals de juny de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 12.227 empreses; aquesta evolució és la mateixa que la registrada pel conjunt de Catalunya (1,2%). Així mateix, respecte al període anterior (març del 2022) es registra un augment de 333 comptes de cotització (2,8%).

L’impuls del nombre d’assalariats/des, fregant gairebé els 110.000, bat el rècord de llocs de treball

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 4,4% el 30 de juny de 2022 respecte a un any enrere, fins als 142.205, la xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible[1]) i que, per tant, supera la xifra precovid del juny del 2019. A més, cal afegir que aquest creixement és lleugerament més intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (4,2%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més elevat entre els assalariats/des (5,5%), assolint els 108.300 assalariats/des, que entre els autònoms/es (0,8%), que se situen en 33.905. En aquest sentit, cal posar en relleu que és la primera vegada que la comarca supera els 108.000 assalariats/des des de l’inici de la sèrie històrica, any 2008.

En comparació als nivells previs a la pandèmia (juny 2019), el nombre de llocs de treball és pràcticament idèntic. Concretament, a data d’avui hi ha 244 llocs de treball més que fa tres anys. De fet, des del moment més àlgid de la pandèmia (març 2020) ja s’han creat 11.152 llocs de treball.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’assalariats/des ha crescut a tots el sectors respecte a un any enrere: un 5,9% als serveis, un 5,3% a la indústria, un 2,9% a l’agricultura i un 0,5% a la construcció; mentre que el nombre d’autònoms/es ha augmentat als serveis i a la construcció —un 1,1% i un 0,8%, respectivament—, i ha disminuït al primari i a la indústria un 0,7% ambdós sectors.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/des ha crescut a tots els trams analitzats, però amb diferents intensitats: un 1,5% a les microempreses (de fins a 9 treballadors), un 4,0% a les petites (de 10 a 49 treballadors), un 9,7% a les mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 8,7% entre les empreses grans (de 250 treballadors o més).

La xifra de maresmencs i maresmenques afiliats a la Seguretat Social es dispara

Si s’analitza a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/des han augmentat un 3,8% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 197.987 persones a finals de juny de 2022, la xifra més alta assolida mai des del 2012 (inici sèrie disponible).

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (4,5%) que els homes (3,2%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys (-1,0%).

Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu de l’11,4% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen l’11,6% del total—, en front del 2,9% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Respecte als nivells previs a la pandèmia (juny 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat en tots el col·lectius analitzats, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit els nivells previs a la crisi (-8,2% menys).

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 39% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Maresme es traslladen a una comarca diferent per treballar. Quantitativament, hi ha al voltant de 55.000 afiliats/des que no estan comptabilitzats en un lloc de treball de la comarca.

14 mesos consecutius de descens de l’atur

Paral·lelament a l’evolució positiva de les dades de teixit empresarial i ocupació, el nombre d’aturats ha estat de 20.900 persones a 30 de juny, aquesta és la xifra més baixa des del juliol 2008.

En termes interanuals, la disminució del nombre aturats es registra per catorzè mes consecutiu (des dels maig 2021), fins al -23% al juny, reducció menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya   (-24,2%). Per sexe, la disminució anual és menys notable entre els homes (-21,5%) que entre les dones (-25,1%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys notable a mesura que augmentava el grup d’edat: del -37,8% de les persones més joves (menors de 30 anys) al -9,2% de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaquen les caigudes en termes absoluts entre els treballadors de la restauració, personals i venedors i de les ocupacions elementals (més de 1.600 aturats menys en ambdós casos).

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 10,6% al juny, la xifra més baixa des del juny de 2008.

[1] Cal tenir present que la publicació i actualització de les dades de llocs de treball i comptes de cotització a partir de desembre de 2020 canvia de l’Observatori de Treball de la Generalitat de Catalunya a l’Idescat, per tant, la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable.