El Garraf assoleix més de 36.000 llocs de treball, la xifra més alta per a un mes de desembre des del 2008

El teixit empresarial es recupera força i registra un creixement respecte a l’any passat superior a la mitjana catalana.

El mercat del treball del Garraf supera amb escreix els registres prepandèmics i obté les xifres més altes per un mes de desembre tant en matèria de persones afiliades a la comarca com de llocs de treball. Concretament, la comarca tanca el 2022 amb 64.905 persones afiliades i 36.485 llocs de treball, un 6,4% i un 3,1% més que el desembre del 2019, respectivament. A més, el teixit empresarial prossegueix la seva recuperació i ja només se situa un 2% per sota dels nivells assolits abans de l’impacte de la Covid-19, 83 empreses menys en termes absoluts.  

Així s’extreu de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball al Garraf elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona i publicat per la Cambra territorial del Garraf. 

El nombre de llocs de treball creix més que el registrat pel conjunt de Catalunya

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca augmenta un 3% el 31 de desembre de 2022 respecte a un any enrere, fins als 36.485, la xifra més elevada per aquest mes des del 2008 (inici sèrie disponible). Aquest creixement és una mica més intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (2,6%), però es modera respecte als trimestres anteriors, sent la taxa de variació interanual més baixa des del març de 2021.

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més notable entre els assalariats (3,7%) que entre els autònoms (1,6%).

Per grans sectors econòmics, el nombre persones assalariades augmenta un 5,6% als serveis i un 2,7% a la construcció, mentre que es manté al primari i s’ha reduït un 5,5% a la indústria. El nombre de professionals autònoms s’incrementa a la indústria i als serveis (un 0,9% i 2,1%, respectivament), mentre que es redueix un 0,7% a la construcció i un 6,3% al primari. 

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/des disminueix un 18% entre les empreses grans (de 250 treballadors o més), mentre que a la resta dels trams analitzats creix: un 0,5% a les microempreses (fins a 9 treballadors), un 0,6% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors) i un 20,9% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors).

S’estima que més 28.000 persones han de desplaçar-se fora de la comarca per treballar 

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/des han augmentat un 2,6% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 64.905 persones a finals de desembre de 2022, la xifra més elevada per a un mes de desembre des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Tanmateix, des del maig es registra un cert alentiment del ritme de creixement anual respecte als mesos anteriors, que s’accentua aquest darrer mes. 

El creixement ha estat més elevat entre les dones (3,4%) que entre els homes (1,8%). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat excepte entre les persones d’entre 30 i 44 anys (-1,8%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 9,6% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 14,3% del total—, en front de l’1,5% dels afiliats de nacionalitat espanyola. 

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és molt superior en el segon cas (un 78% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Garraf es traslladen a una comarca diferent per treballar. Concretament, l’estudi estima que més de 28.000 habitants han de desplaçar-se fora de la comarca per treballar.  

La petita i mitjana empresa creix a la comarca 

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca augmenta un 1,4% a finals de desembre de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 4.019 empreses. Una evolució més intensa a la registrada pel conjunt de Catalunya (0,3%). Tanmateix, respecte al trimestre anterior es registra una disminució del -1,1% a la comarca (43 empreses menys).

No obstant això, tot i superar la marca de les 4.000 empreses, la comarca encara se situa un 2% per sota dels valors prepandèmics, quan es van assolir 4.102 empreses (desembre del 2019), 83 més que les que hi ha actualment. 

Per sectors, el teixit empresarial respecte a l’any anterior ha augmentat a un 7% a la construcció i un 0,7% als serveis, mentre que a la indústria ha disminuït un 0,5%. 

Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut als primers tres trams: un 0,9% al de fins a 9 treballadors, un 2,8% al de 10 a 49 treballadors i un 28,8% al de 50 a 249 treballadors; en canvi, ha minvat una empresa al tram de major dimensió, de 250 i més treballadors.

L’atur disminueix en tots els sectors, excepte entre els professionals científics i intel·lectuals

El Garraf tanca el 2022 amb 7.722 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix en un mes de desembre des de l’any 2008. Tot i que es continua moderant el ritme de descens en termes interanuals, que se situa en el -2,9% al desembre, és el segon menys intens des del maig del 2021 (només per darrere del trimestre anterior, -1,3%), i inferior al registrat al conjunt de Catalunya (-6,2%).

Per sexe, el nombre d’aturats/des s’ha reduït un 5,5% entre les dones, mentre que entre els homes ha augmentat un 0,8%. Per trams d’edat, l’atur ha augmentat entre les persones de major edat (de 55 anys i més, un 2,4%) i les més joves (menors de 30 anys, un 3,1%), mentre que ha disminuït un 6,7% entre les persones de 30 a 44 anys i un 7,9% entre les de 45 a 54 anys. Per últim, l’atur descendeix a tots els tipus d’ocupació, a excepció dels professionals científics i intel·lectuals (+8,8%).

Així mateix, la taxa d’atur registral se situa en el 10,6% el desembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, i la mateixa que la del trimestre anterior, però 1,2 punts percentuals per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (9,4%).