El Berguedà tanca el primer trimestre amb gairebé 16.000 persones afiliades, una xifra històrica

El nombre de llocs de treball disminueix fins als 11.375, un 1,6% menys que fa un any, tot i que registra la segona xifra més elevada per aquest mes des del 2010.  

Les persones afiliades per residència padronal segueixen una dinàmica de creixement positiva (1,5%) respecte a un any enrere, i se situen en les 15.950 persones aquest març, sent la xifra més elevada per aquest mes des del 2012. Per contra, el nombre de llocs de treball ha disminuït a la comarca un 1,6%, a causa d’una davallada en el nombre d’assalariats/des en el sector dels serveis, que representen gairebé dos terceres parts dels llocs de treball del total de la comarca. 

Així es constata en el darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial del Berguedà. Un estudi que també analitza l’evolució del nombre d’empreses (comptes de cotització), l’evolució dels afiliats per tipus, edat i sexe; i el resum mensual de l’atur registrat. 

El nombre d’empreses creix lleugerament en els sectors de la indústria i l’agricultura  

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha disminuït un 2,2% a finals de març del 2023 respecte a un any enrere, fins a les 1.215 empreses; aquesta evolució és de signe contrari a la registrada pel conjunt de Catalunya (+0,6%). Així mateix, respecte al trimestre anterior es registra un lleuger descens de 13 comptes de cotització (-1,1%) a la comarca. Per sectors, el teixit empresarial ha minvat respecte a l’any anterior a la construcció i als serveis (-4,7% i -2,6%, respectivament), mentre que a la indústria i a l’agricultura ha crescut lleugerament (0,7% i 1,5%, respectivament). 

Ara bé, segons la grandària, el nombre d’empreses ha disminuït a dos trams: un 2,1% entre les empreses fins als 9 treballadors i un 20,0% entre les de de 50 a 249 treballadors (4 empreses menys). Als dos trams restants (de 10 a 49 treballadors i 250 i més treballadors) el teixit empresarial s’ha mantingut estable. 

El sector dels serveis pateix una davallada del 4,5% en el nombre d’assalariats/des 

Quant als llocs de treball totals (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms), el nombre a la comarca ha disminuït un 1,6% respecte a l’any anterior, fins a les 11.375 afiliacions el 31 de març de 2023. Aquesta evolució negativa es registra per tercer trimestre consecutiu —fet que no es donava des del desembre de 2020—, i és oposada a la del conjunt Catalunya (+3,3%). Tanmateix, la xifra d’afiliacions és la segona més elevada per aquest mes des del 2010, només per darrere de la dada de 2022 (11.565 afiliacions).  

Segons el tipus de règim d’afiliació, el nombre de llocs de treball descendeix un 2,3% entre els assalariats/des (al contrari del que ha succeït al conjunt de Catalunya, +4,0%) i un 0,1% entre els autònoms/es (en línia amb el 0,2% del total de Catalunya). Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms disminueix a tots els sectors respecte a l’any anterior, a excepció de la construcció que augmenta un 2,7%. El nombre d’assalariats/des només ha minvat als serveis, un 4,5%, però cal esmentar que els assalariats/des d’aquest sector representen gairebé dos terceres parts del total de la comarca. 

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/des ha crescut anualment entre les microempreses (fins a 9 treballadors/es) i les petites empreses (de 10 a 49 treballadors/es), un 1,1% i un 6,7%, respectivament; mentre que ha disminuït entre les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors/es) i les grans (de 250 treballadors/es i més), un 12,1% i un 25,4%, respectivament. 

S’estima que unes 4.500 persones s’han de desplaçar fora de la comarca per treballar 

Ara bé, si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 1,5% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 15.950 persones a finals de març del 2023, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Aquesta evolució és menys intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (3,3%). 

Per sexe, el creixement ha estat lleugerament molt similar entre els homes o les dones (un 1,6% i un 1,4%, respectivament). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, excepte entre les de 30 i 44 anys que descendeixen lleugerament (-0,1%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats del 17,3% entre les persones de nacionalitat estrangera —que representen el 9,3% del total—, en front del 0,2% dels afiliats de nacionalitat espanyola. 

Amb tot, si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 40% més). L’estudi apunta que unes 4.500 persones s’han desplaçar  fora de la comarca per treballar. 

L’atur disminueix en tots els trams d’edat, menys en el col·lectiu jove 

El Berguedà tanca el març del 2023 amb 1.688 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya, sent el valor més baix per un mes de març des de l’any 2008. Respecte a l’any anterior, aquesta xifra suposa una disminució del nombre d’aturats del -9,7%, tres punts més que al conjunt de Catalunya (-6,7%). Per sexe, la reducció anual és més elevada entre els homes
(-15,7%) que entre les dones (-5,2%).  

Per grans grups d’edat, l’atur ha disminuït a tots els trams analitzats, excepte entre els més joves (menors de 30 anys), +2,1%. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, en major o menor mesura, menys entre els treballadors de restauració, personals i venedors (+1,7%). En termes absoluts destaca la disminució de 57 persones entre les ocupacions elementals. 

La taxa d’atur registral se situa en el 9,6% al març, la taxa més baixa per aquest mes des del 2008, i una dècima menys elevada que la del trimestre anterior, però dues dècimes per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (9,4%).