El Barcelonès Nord assoleix una nova xifra històrica d’afiliacions i expandeix el seu teixit empresarial per sobre de la mitjana catalana al tercer trimestre

Els municipis de l’àrea registren gairebé 92.500 llocs de treball al tancament de setembre, la xifra més elevada des del març del 2008.

Els municipis del Barcelonès Nord (Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs) van tancar el tercer trimestre amb xifres històriques d’ocupació. En concret, l’àrea va assolir a finals del mes de setembre la xifra més elevada de llocs de treball des de març del 2008, amb un creixement interanual del 3,4%. La xifra d’empreses també va créixer, a un ritme superior al del conjunt de Catalunya, fins als 7.836 comptes de cotització.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona al Barcelonès Nord, un estudi que també analitza també el comportament que ha tingut l’afiliació segons residència padronal i el resum mensual de persones aturades i la taxa d’atur registral.

La xifra d’empreses creix a tots els trams de grandària

El nombre d’empreses (comptes de cotització) als municipis que componen el Barcelonès Nord ha augmentat un 2,1% a finals de setembre del 2023 respecte a un any enrere, fins a les 7.836 empreses. Aquesta evolució és més intensa a la registrada pel conjunt de Catalunya (0,8%). Així mateix, respecte al trimestre anterior es registra un increment de 12 empreses a l’àrea (+0,2%).

Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior a la construcció i els serveis (2,5% i 2,6% respectivament), mentre que a la indústria el nombre d’empreses es redueix (-3,8%).

Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut a tots els trams analitzats: l’1,7% a les microempreses (fins als 9 treballadors), el 4,2% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors), el 0,7% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i el 14,3% a les empreses grans (de 250 i més treballadors).

Prop de 8.000 llocs de treball més que abans de la pandèmia

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a l’àrea ha augmentat un 3,4% el 30 de setembre del 2023 respecte a un any enrere, fins a les gairebé 92.500, la xifra més elevada des del març de 2008[1]. Un creixement lleugerament menys notable que al conjunt de Catalunya (3,6%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement del 4,4% entre els assalariats/es (en línia amb el que ha succeït al conjunt de Catalunya, un 4,2%), mentre que el nombre d’autònoms/es pràcticament s’ha estancat, un 0,1% (+0,9% a Catalunya). D’aquesta manera, el Barcelonès Nord va tancar setembre amb 71.730 persones assalariades i 20.740 autònomes.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït un 0,1% als serveis i un 2,8% a la indústria, mentre que a la construcció ha augmentat un 2,7% i al primari s’ha mantingut. En canvi, el nombre d’assalariats/es ha augmentat a tots els sectors (excepte a l’agricultura es manté): un 7,9% a la construcció, un 4,3% als serveis i un 1,4% a la indústria.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/es ha crescut a tots els trams: un 1,6% entre les microempreses, un 5,0% a les empreses petites, un 0,4% entre les empreses mitjanes i un 9,7% entre les empreses grans.

Més de 66.000 residents es traslladen fora de l’àrea per treballar

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/ada, en lloc de la seu de l’empresa, el nombre d’afiliats/es ha augmentat un 3,2% interanual a l’àrea fins a les 158.850 persones a finals de setembre, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible).

El creixement ha estat més notable entre les dones (3,7%) que entre els homes (2,8%). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys, que disminueixen un 0,3% per efectes demogràfics. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 9,8% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera —que representen el 18,7% del total—, en front de l’1,8% dels afiliats/es de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és molt superior en el segon cas (un +72%). El motiu de la diferència és que molts treballadors/es residents al Barcelonès Nord es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’atur cau un 3,2% interanual durant el tercer trimestre

Paral·lelament a l’evolució de les dades de teixit empresarial i ocupació, el setembre del 2023 tanca amb 21.101 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya de l’àrea, que esdevé el tercer valor més baix des del juliol 2008 (només per darrere de setembre i juliol 2023). Respecte a l’any anterior, aquesta xifra suposa una disminució del nombre d’aturats/es del 3,2%, inferior a la reducció registrada al conjunt de Catalunya (-5,3%).

La disminució anual ha estat molt similar, el -3,3% entre les dones i el -3,0% entre els homes. Per trams d’edat, l’atur ha augmentat entre les persones de 55 anys o més, un 1,6%. En canvi, el nombre d’aturats/es s’ha reduït un 2,8% entre els més joves (-2,8%), un 6,3% entre les persones de 30 a 44 anys i un 5,5% a les de 45 a 54 anys.

Per últim, l’atur només ha augmentat entre els directors i gerents, i els professionals científics i intel·lectuals (19 i 4 persones més, respectivament). Destaca la reducció de 207 persones tant entre els artesans i treballadors d’indústries i construcció i les ocupacions elementals.

La taxa d’atur registral se situa al setembre en l’11,3% a Badalona, l’11,8% a Santa Coloma de Gramenet i el 13,9% a Sant Adrià del Besós; les xifres més baixes per aquest mes des del 2008 per a totes les ciutats.

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.