Catalunya va facturar 444,2 M€, fruit de l’activitat del sector transformador de la pell

Un informe elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona i el Laboratori AQR-Lab de la Universitat de Barcelona per a Leather Cluster Barcelona, quantifica l’activitat del sector transformador de la pelll.

Aquestes són algunes de les conclusions de l’informe elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i el Laboratori AQR-Lab de la Universitat de Barcelona per encàrrec de Leather Cluster Barcelona amb el suport d’ACCIÓ, que té per objectiu la quantificació de l’activitat del sector transformador de la pell, el seu impacte socioeconòmic i els efectes multiplicadors sobre l’economia catalana.

En aquest sentit, l’estudi afirma que fruit de l’activitat del sector transformador de la pell, Catalunya va facturar 444,2 M€ (quasi 1,22 M€ diaris). D’aquesta facturació, 239,1 M€ (el 54% del total) provenen de l’impacte directe per la pròpia activitat de les empreses del sector d’adobat i acabats de la pell, i 205,1 M€ (el 46%) s’expliquen per l’impacte indirecte i induït que genera el sector en altres activitats econòmiques (disseny i moda, confecció, recerca, química, sostenibilitat, serveis empresarials, restauració, comerç, transport, logística, etc.).

A més, el sector també contribueix al PIB de Catalunya en 183,3 M€, paga rendes salarials per valor de 94,4 M€ i contribueix al manteniment i/o creació de quasi 2.700 llocs de treball equivalents a temps complet. Finalment, fruit de l’activitat del sector transformador de la pell es van generar unes rendes fiscals de 62,8 M€ (IVA, IRPF, Impost de Societats i impostos municipals com IBI, IAE i altres taxes).

De fet, són especialment rellevants els efectes multiplicadors que té l’activitat del sector transformador de la pell sobre el conjunt de l’economia catalana:

  • Per cada 100 € de facturació directa del sector, se’n facturen 86 € addicionals a l’economia catalana.
  • Per cada 100 € de PIB generats de manera directa pel sector, se’n generen 206 € addicionals a l’economia catalana.
  • Per cada 100 € de rendes salarials generades de manera directa pel sector, se’n generen 93 € addicionals a l’economia catalana
  • Per cada 100 ocupats directes del sector, hi ha 97 ocupats més generats a l’economia catalana

Així mateix, l’anàlisi també desprèn altres resultats en clau local com són que la comarca de l’Anoia suposa el 66% de l’impacte directe del sector en facturació sobre Catalunya, i el 50% de l’impacte total, i la ciutat d’Igualada concentra pràcticament la totalitat d’aquest impacte. Tanmateix, l’efecte total en termes de facturació del sector transformador de la pell s’estén a tota Catalunya, beneficiant-se, a més de l’Anoia (221,1 M€), les comarques d’Osona (49 M€), el Vallès Oriental (37 M€), Barcelonès (33 M€), Ribera d’Ebre (22 M€) i Vallès Occidental (20 M€).

L’estudi que quantifica l’impacte econòmic i social del sector industrial transformador de la pell a Catalunya, a la comarca de l’Anoia i el municipi d’Igualada, ha estat elaborat a partir de la informació economicoempresarial de les indústries que formen part del sector transformador de la pell a Catalunya, un sector que a dia d’avui, ha recuperat el ritme precovid. Concretament, les fonts d’informació utilitzades són els comptes anuals de pèrdues i guanys i els balanços de situació corresponents al 2019 de les empreses que formen part del sector industrial transformador de la pell a Catalunya (38 empreses).

S’ha calculat la seva influència en termes de facturació, ocupació, VAB (variable de referència per conèixer la contribució al PIB de Catalunya), rendes del treball i rendes fiscals (IVA, IRPF, I. Societats i impostos municipals). Pel que fa a la quantificació de l’impacte econòmic total s’ha calculat com a suma de tres impactes: l’impacte directe, l’impacte indirecte i l’impacte induït.