Augmenta la complexitat de les empreses en les relacions amb la justícia i en la tramitació d’ajuts públics

A mesura que les empreses guanyen dimensió augmenta la complexitat en els àmbits de la justícia i les relacions laborals, mentre que les empreses petites pateixen més la complexitat tributària i dels ajuts públics.

Les empreses manifesten que ha augmentat la complexitat administrativa en les seves relacions amb la justícia i també amb el sector públic, en concret en allò que fa referència a la tramitació d’ajuts i subvencions. Aquesta és una de les conclusions de l’enquesta realitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona a 2.975 empreses catalanes, en la qual es valoren els avenços realitzats en matèria de simplificació administrativa. Els resultats es comparen amb els obtinguts en dues enquestes similars que la Cambra va realitzar el tercer trimestre de 2013 i el quart trimestre de 2011.

El major grau de complexitat administrativa, en els ajuts i subvencions

Les empreses consideren complexes les seves relacions amb les administracions públiques sense excepció (valoren la complexitat entre 3 i 4, d’un màxim de 5), però en uns àmbits més que en altres.

La major complexitat administrativa es dóna en la gestió dels ajuts i subvencions, seguida de les de relacions amb la justícia i en la tramitació de llicències i permisos. En aquests tres categories, a més, ha augmentat la complexitat administrativa en comparació amb el 2011, quan es va realitzar la primera enquesta d’aquestes característiques (vegeu gràfic 1).

Darrera d’aquestes tres categories principals, les empreses valoren complexes les gestions relacionades en àmbits com la seguretat, riscos i medi ambient, els tributs i també les relacions laborals. Però, a diferència de les tres primeres, les empreses consideren que ha disminuït la complexitat relacionada amb la seguretat, riscos i medi ambient, i amb els tributs, mentre que s’ha mantingut igual en el cas de les relacions laborals, que és la que té una valoració menys negativa.

  • Descarregar

    20151020_NP_simplificacio? administrativa