Més de 3.700 empreses del Garraf es poden beneficiar de la Pla d’Acció Internacional de les cambres catalanes

La internacionalització de l’economia catalana és un canvi estructural, reflectit enl’augment del pes de les exportacions de béns i serveis sobre el PIB (del 30,3% el 2005 al37,7% el 2013).

Al Garraf hi ha un total de 3.762 empreses que, com qualsevol altre, es poden beneficiar de la internacionalització, acció que es consolida com a motor fonamental de la recuperació econòmica a Catalunya.

Es tracta del Pla d’Acció Internacional de les cambres catalanes, que persegueix objectius com augmentar la base d’empreses exportadores; promocionar els productes catalans; diversificar i consolidar mercats; potenciar el treball en xarxa i aprofitar les sinèrgies entre les cambres, i interrelacionar-se amb altres iniciatives sectorials.

Enguany, l’oferta inclou 51 accions a 91 països diferents. El major nombre d’accions es concentren
a l’Àfrica-Orient Mitjà, amb 21 accions a 44 països; seguit d’Europa, amb 11 accions a 19 països;
Àsia-Oceania, 10 accions a 15 països i, finalment, Amèrica, 10 accions a 13 països.

Durant els darrers quatre anys s’ha produït un augment substancial de la presència de les
exportacions catalanes a destins extracomunitaris. Encara que la tendència és favorable a la
diversificació de les nostres exportacions, persisteix la dependència de la UE com a destinació
principal de les exportacions catalanes.

Per tant, la línia estratègica a seguir durant el 2015 i 2016 del PAI és facilitar l’accés de les pimes
catalanes a aquests mercats tercers amb un important potencial econòmic i comercial, i a
destinacions on les pimes per si soles tenen més dificultats de penetració