Les eleccions a la Cambra de Barcelona seran del 15 al 20 de setembre

El 24 de maig s’obrirà la presentació de candidatures al Ple elegides per sufragi i a proposta de les organitzacions empresarials, que s’allargarà fins al 7 de juny.

Les empreses amb seu o activitat a la demarcació de Barcelona i inscrites al cens de la Cambra de Barcelona votaran a les eleccions camerals del 15 al 20 de setembre. Així ho estableix el Decret de convocatòria publicat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, ens tutelant de la corporació, que fixa els terminis i la regulació del procés electoral.

Amb aquestes eleccions es renovaran els òrgans de govern de la corporació i es farà efectiva la nova composició del Ple, que es trobarà repartit de la següent manera: 52 vocalies escollides per sufragi, 6 designades per organitzacions empresarials i 2 reservades per a les empreses de major aportació econòmica. En total, aquest òrgan estarà format per 60 membres.

D’aquesta manera el Ple, que és l’òrgan suprem de govern i representació de la Cambra de Comerç de Barcelona, ampliarà enguany les vocalies escollides per sufragi (fins ara eren 40 les vocalies d’aquesta tipologia). Una decisió que permetrà garantir una major representativitat de les empreses i les persones autònomes que tenen la seva activitat a la demarcació de Barcelona.

Les dates clau

A partir de la publicació del document s’estableixen una sèrie de dates clau prèvies a la celebració de les eleccions. La primera d’elles és el 24 de maig, data en què s’obrirà la presentació de les candidatures per a les vocalies del Ple elegibles per sufragi i a proposta de les organitzacions empresarials, procés que s’allargarà fins al 7 de juny. Posteriorment, entre els dies 19 i 29 de juny es procedirà a la proclamació de les candidatures.

L’elecció de les vocalies elegides per sufragi es durà a terme de manera electrònica i en dues modalitats: en remot i presencial. Per una banda, la votació per mitjans electrònics de forma remota començarà el 15 de setembre del 2023, a les 9.00 hores, i finalitzarà el 19 de setembre, a les 9.00 hores. La votació per mitjans electrònics de forma presencial tindrà lloc el 20 de setembre, de 10.00 a 17.00 hores, el dia hàbil següent un cop finalitzat el termini de votació remota.

Una novetat d’aquests comicis respecte dels celebrats el 2019 és la introducció d’un sistema de doble autenticació per reforçar la seguretat del procés de votació. La normativa també preveu dotar de més garanties al vot mitjançant la prohibició de la delegació del vot, la millora de la regulació del vot en blanc, la prohibició del vot presencial un cop s’ha votat en remot i la verificació de la plataforma de vot per part de l’auditor i de la mateixa Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Finalment, les votacions dels candidats i candidates a proposta de les organitzacions empresarials tindran lloc el dia 24 d’octubre de 2023. Els electors/es d’aquestes vocalies seran els 52 representats del Ple elegits per sufragi i les 2 empreses de major aportació econòmica.

Qui pot votar a les eleccions camerals?

Es consideren electores i electors totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres i/o tinguin el seu domicili (social/fiscal) dins la demarcació de la Cambra de Barcelona, sense cap necessitat d’estar donat d’alta a cap servei de la Cambra. Per participar, però, cal format part del  cens de la Cambra de Barcelona, que es va exposar al públic entre el setembre i l’octubre del 2022 per introduir possibles al·legacions.

No obstant això, la corporació recorda que les activitats professionals que duen a terme professionals com els metges, advocats, arquitectes, informàtics, farmacèutics, agricultors, entre d’altres, que exerceixen la seva professió en l’àmbit personal/individual com a autònoms, no formen part del cens cameral, sinó del col·legi professional corresponent. Ara bé, sí que en poden formar part, quan s’han constituït en una societat mercantil o bé a títol personal/individual sempre que tinguin un IAE empresarial recollit al Reglament de Règim Interior de la Cambra.