La Cambra de Barcelona reclama canvis normatius racionals i realistes per a una gestió òptima dels Fons Europeus de Recuperació

Aquests canvis han d’estar basats en criteris de precisió i claredat, incloure les petites i mitjanes empreses, i fomentar jurídicament la col·laboració publicoprivada.

A partir de les aportacions del Grup d’Adaptació Normativa per als Fons Europeus de Reconstrucció i a proposta de la Comissió d’Infraestructures, Transports i Mobilitat, la Cambra de Comerç de Barcelona reclama la necessitat d’aprovar canvis normatius racionals i realistes per a una gestió òptima dels Fons Europeus de Recuperació.

Coneguts com Next Generation EU, l’ambiciós pressupost d’aquesta iniciativa ha estat impulsat per la Comissió Europea per fer front als desafiaments de la crisi sanitària. Espanya rebrà 140.000 milions d’euros provinents d’aquests Fons dels quals el 70% seran distribuïts entre els anys 2021 i 2022, la qual cosa suposa una oportunitat històrica per a la dinamització de l’economia.

Ara bé, l’execució d’aquests Fons es pot veure compromesa si s’atén a la realitat que el nostre ordenament jurídic intern i els procediments administratius existents no estan preparats per poder-los gestionar de manera òptima. Atesa la situació excepcional en què ens trobem, cal facilitar i promoure instruments normatius que permetin capgirar aquesta conjuntura.

L’aplicació dels Fons Europeus de Recuperació ha de conduir a la reactivació de l’economia del país, la creació d’ocupació i la resiliència econòmica. En base a això, la Cambra considera que l’adaptació de la normativa per part dels poders públics ha d’estar guiada per una sèrie de premisses.

Fonaments dels canvis normatius

La gestió dels Fons de Recuperació ha d’estar basada en primer lloc en criteris de claredat i precisió perquè es pugui garantir així la simplificació administrativa. La fase de selecció de projectes ha de ser transparent i objectiva, i ha d’analitzar les propostes en termes de previsions d’ús i de demanda, viabilitat econòmica i tècnica i el seu retorn social, econòmic i ambiental.

En segon lloc, cal que la normativa potenciï que els Fons Europeus es destinin a recolzar el teixit productiu i empresarial general, incloent també, sense cap mena de dubte, les petites i mitjanes empreses. En aquest sentit s’ha de fomentar jurídicament la col·laboració publicoprivada, un dels motors i eixos essencials per a la recuperació i la transformació de l’economia.

És imprescindible confiar en l’experiència, la capacitat tècnica i el coneixement de les necessitats d’interès general de les empreses privades, les quals que poden jugar un paper decisiu en aquest àmbit de recuperació econòmica.

A nivell català, els Fons Next Generation EU  són una gran oportunitat per millorar la prestació dels serveis públics (sanitaris, educatius, hídrics, etc.) i resoldre el dèficit històric i estructural que pateix Catalunya en infraestructures terrestres, ferroviàries, portuàries i aeroportuàries.

La inversió en infraestructures i tecnologia és essencial per millorar la competitivitat dels sectors clau de l’economia i l’eficiència, així com per respondre als reptes de la descarbonització del transport i la mobilitat urbana. En aquesta matèria encara hi ha desequilibris territorials, recursos insuficients, creixents problemes ambientals i deficiències en el transport públic, entre altres.

La digitalització de la societat també és un altre repte actual i és important el desplegament òptim de la xarxa de telecomunicacions per acabar amb la bretxa digital i ancorar l’activitat econòmica i social en el territori català. Això milloraria l’equilibri i vertebració del país amb possibilitat, fins i tot, de reduir o fins i tot invertir els fluxos del món rural a l’urbà si s’articulen projectes a llarg termini que siguin d’acreditada solvència industrial i respectin l’entorn i el medi ambient.

Inclusió de les comunitats autònomes i els municipis

Els canvis normatius no només haurien d’afectar la normativa general (Llei de Contractes del Sector Públic, Llei de Subvencions, etc.) sinó també les normatives sectorials per ajustar-los a la realitat de cada àmbit d’activitat. En paral·lel, les modificacions tampoc no haurien de ser només a nivell estatal sinó també a nivell autonòmic (Generalitat de Catalunya) i local.

El Consell de Ministres ha aprovat recentment un Decret Llei per agilitzar la gestió dels Fons Europeus de Recuperació que, entre d’altres mesures, crea una nova figura de col·laboració publicoprivada anomenada Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). En aquest sentit, la Cambra considera que s’hauria de regular una participació més intensa de les Comunitats Autònomes i que es clarifiqui, per exemple, que puguin reconèixer projectes similars als PERTE per concretar actuacions en el seu territori.

Pel que fa a l’impuls de les licitacions de contractes públics i l’atorgament de subvencions, cal reconèixer i regular àmpliament la figura de la iniciativa privada. Si bé els PERTE poden incentivar-la, la regulació en aquest estadi encara és massa genèrica i ambigua com per saber quins drets té l’empresa que presenta projectes mereixedors dels Fons Europeus de Recuperació.

La cessió dels contractes que es financin amb Fons Europeus s’ha de facilitar eliminant els requisits d’autorització prèvia, grau d’execució i formalització en escriptura pública, i establint un règim de control per evitar conductes anticompetitives. També caldria agilitzar la tramitació de projectes relacionats amb les energies renovables i verdes en general, així com deixar en mans dels ens locals l’adjudicació de contractes relatius a la mobilitat urbana.

Per últim, cal preveure que les normes encaminades a la gestió dels Fons Europeus també incloguin projectes, actuacions i contractes públics que actualment estiguin en execució, de manera que si s’adapten o es modifiquen també puguin accedir a finançament europeu.

Facilitar l’accés a pimes i startups

La Cambra de Barcelona, a través de la seva Oficina de Projectes Europeus, ha posat en marxa la iniciativa Next Generation EU, d’Europa a la teva empresa, dirigida a sensibilitzar i recollir projectes provinents de pimes i startups que aspirin als Fons Europeus de Recuperació amb la voluntat d’impulsar projectes de d’alt valor afegit per a l’economia i la societat catalanes.

Mitjançant aquesta iniciativa, la corporació compilarà iniciatives empresarials rebudes per categories, aglutinarà els projectes de menor dimensió dins de projectes més grans i els farà arribar a la Generalitat de Catalunya, així com als òrgans gestors dels fons. En definitiva, es tracta d’aconseguir que l’accés als Fons Next Generation EU no sigui exclusiu de les grans empreses.