La Cambra de Barcelona aprova el seu pressupost anual i aposta per projectes que activin l’economia

El Pressupost 2021 aprovat pel Ple de la Cambra supera els 24 milions d’euros i destina més de 875.000€ a projectes d’activació econòmica, amb l’aplicació de 300.000€ de fons propis.

El Ple de la Cambra de Barcelona va aprovar per àmplia majoria el pressupost operatiu per a l’exercici 2021, juntament amb la previsió de liquidació de l’exercici 2020 en el ple ordinari celebrat aquest dimecres. Concretament, el pressupost aprovat per enguany és de 24,3 milions d’euros. 

Quantitativament, el pressupost presenta un resultat operatiu positiu de 575.000€ i per segon any consecutiu destina més de 875.000€ a projectes d’activació econòmica sense cap tipus de contraprestació econòmica per part de la corporació, per la qual cosa sha demanat al Ple utilitzar 300.000€ de fons propis. 

El nou pressupost preveu un creixement dels ingressos per serveis de l’ordre del 20%, gràcies a la creació de noves línies de serveis i a l’impuls territorial. La digitalització, la qualificació professionals dels joves, la internacionalització, els projectes europeus i la innovació són els principals focus que han de permetre aquest nou salt qualitatiu en la prestació de serveis. 

Així mateix, el pressupost contempla la potenciació de la funció consultiva i la transformació organitzacional mitjançant l’impuls de la digitalització dels processos i serveis, i l’adaptació al teletreball i la flexibilitat dels espais. 

La corporació tanca l’exercici 2020 amb benefici operatiu 

L’exercici 2020, sotmès a l’impacte i la incertesa de la Covid-19, es tancarà amb un benefici operatiu de 392.000€, la qual cosa ha permès destinar més diners dels inicialment aprovats pel Ple a l’ajuda d’empreses per contribuir a pal·liar l’important impacte econòmic que està provocant la pandèmia. Concretament, l’import destinat a ajudes ascendeix a més d’1 milió d’euros, el que ha portat a l’entitat a tancar l’exercici amb unes pèrdues de 477.000€, la meitat de les pèrdues aprovades al Ple del mes de juny, gràcies als bons resultats operatius de l’entitat. 

Els ingressos del 2020 assoleixen els 19,6 milions d’euros. D’aquesta xifra destaca la partida de 8,5 milions d’euros provinents de programes europeus (FEDER i FSE), que la Cambra ha gestionat per revertir a l’economia a través del pla Aixeca el teu Negoci, juntament amb els fons aportats per la Generalitat de Catalunya i l’esforç de la pròpia corporació. Tot això, ha fet que la Cambra hagi destinat gairebé 10 milions d’euros en actuacions destinades a pal·liar la crisi derivada de la Covid-19. 

No obstant això, l’impacte de la pandèmia ha tingut un efecte econòmic important en el desenvolupament dels serveis que presta la Cambra i, especialment,  en els ingressos derivats de l’explotació de La Llotja de Mar, ja que a partir del mes de febrer es van cancel·lar tots els actes empresarials que estaven compromesos. 

La situació de confinament viscuda al llarg de l’any ha suposat un impuls dels serveis no presencials que la Cambra posa a disposició de les empreses, com és el cas dels tràmits digitals o la formació en línia. 

En general, el balanç de situació, al tancament de l’exercici, confirma i referma la solvència i solidesa patrimonial de la corporació amb uns fons propis de 43 milions d’euros i una tresoreria de 9 milions d’euros, a la que cal sumar 15 milions més de programes, de fons europeus i de les administracions, ja executats i pendents de cobrament.