La Cambra considera que la càrrega impositiva i la manca de mesures de suport posaran en risc la figura de l’autònom

Els costos derivats de les obligacions tributàries, tant directes com indirectes, pot arribar a suposar més del 50% de la facturació d’una persona autònoma en molts casos.

Tot i no haver estat exempt dels efectes de la crisi sanitària, el col·lectiu d’autònoms/es ha estat clau durant aquesta etapa per reactivar l’activitat i dinamitzar l’economia. De fet, des de maig del 2020 les afiliacions al Règim Especial de Treballadors Autònoms han crescut fins a situar-se per sobre de les 560.000, una xifra d’afiliació que ja supera a la de l’esclat de la pandèmia, març 2020, i que se situa al voltant dels màxims assolits l’any 2017.

Europa ha vist la importància de la figura de les i els autònoms i s’apliquen mesures de suport i incentivació d’aquesta figura. Per altra banda, a Espanya manté avui en dia la quota més alta d’Europa, la qual cosa suposa un cost molt elevat, fins i tot si es cotitza per la base mínima.

Aquests costos, alhora, sovint són difícils de visibilitzar o entendre. Per poder tenir al menys una base de un cost de partida per ser autònom, la Cambra ha elaborat un estudi amb Roca Junyent, on el seu Associat Sènior Fiscal, Joan Martí, detalla quina tributació directa paga un/a professional autònom/a per exercir la seva feina, en alguns supòsits de facturació.

Càrrega impositiva que, a l’exercici 2021, haurà de suportar un autònom/a

Facturació Resultat aproximat després de liquidar l’IRPF Quotes mínimes de cotització a la Seguretat Social * Total “net”
30.000 € 24.800 € 3.445 € 21.335 €
60.000 € 44.200 € 3.445 € 40.755 €
90.000 € 61.100 € 3.445 € 57.655 €
120.000 € 77.400 € 3.445 € 73.955 €

 

* Des del dia 1 de gener fins al 31 d’agost de 2021: 286,15€/mes i des del dia 1 de setembre al 31 de desembre de 2021: 288,98€/mes.

A aquest import “net” se li ha de restar a més posteriorment altres impostos que es derivin de la seva activitat econòmica com Patrimoni, Béns immobles, Vehicles de Tracció Mecànica, Circulació, entre d’altres. Si té personal o professionals que l’ajuden o facturen també haurà de tributar per ells/elles. D’aquesta manera, en molts casos, un cop aplicats, aquesta tributació pot suposar més del 50% de facturació. I a partir d’aquest punt, a més de la tributació esmentada, haurà de restar i pagar les despeses directes mensuals o puntuals, per exercir la seva activitat.

Malgrat que els autònoms/es tenen ja una tributació molt elevada en el sistema actual, la resposta de l’Estat espanyol ha estat continuar incrementant la quota. L’última mesura aprovada, que contempla la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, s’aplicarà aquest 2022 i preveu un augment de la base mínima de cotització de 960,60€, la qual cosa situarà la quota de la base mínima en 294€/mes.

Cal recordar que, paral·lelament, l’Estat va presentar fa uns mesos una reforma per trams del sistema de cotització perquè el col·lectiu d’autònoms cotitzi d’acord amb als ingressos reals però amb quotes determinades. Una mesura que entraria en vigor el 2023 i es completaria el 2030, i que suposaria que les i els professionals autònoms acabin pagant entre 90 i 1.220 euros de quota.

Si s’analitza al detall l’afectació que tindria aquest nou sistema tram per tram, trobarem per exemple que quan es completi la transició de quota tots els autònoms/es que ingressin més de 27.000 euros anuals acabaran pagant gairebé el doble de la seva quota actual, i els autònoms/es que facturin més de 42.000€ i més de 48.900€, pagaran més del triple i el quàdruple, respectivament.

Reforma del sistema de cotització proposada per l’Estat

Rendiments (€) Quota 2023 Quota definitiva 2030
Mínim 3.000 200 € 90 €
De 3.000 a 6.000 215 € 120 €
De 6.000 a 9.000 230 € 185 €
De 9.000 a 12.600 245 € 235 €
De 12.600 a 17.000 260 € 275 €
De 17.000 a 22.000 275 € 305 €
De 22.000 a 27.000 290 € 425 €
De 27.000 a 32.000 305 € 545 €
De 32.000 a 37.000 320 € 670 €
De 37.000 a 42.000 340 € 800 €
De 42.000 a 47.000 360 € 935 €
De 47.000 a 48.841 380 € 1.075 €
Superiors a 48.841 400 € 1.220 €

Facilitar l’operativa en lloc d’augmentar la càrrega impositiva

Els autònoms/es són la primera línia de defensa de l’activitat empresarial i formen un col·lectiu que és necessari per a la reactivació de l’economia. Tanmateix, sembla que la intenció des de l’administració ara sigui que tributin més, tot i ser ja els que més tributen d’Europa. Si finalment aquests missatges es complissin es posaria en risc directe la figura de les i els autònoms, per la qual cosa a partir d’aquest 2022, caldria un gir per a potenciar l’economia i no pas limitar-la o gravar-la més encara.

Si cal ajustar la figura dels autònoms, és imprescindible que no se’ls tracti només com una eina des d’on poder recaptar més per a les arques públiques, sinó com a potenciadors de l’economia. Això implicaria, en primer lloc, adoptar mesures que facilitin la seva operativa, per exemple, ajustant la seva quota o bé mirant altres mesures que no siguin impositives i permetin millorar el sistema.

Oberts a col·laborar

La Cambra de Comerç de Barcelona, en tant que òrgan consultiu necessari de l’administració per a impulsar canvis legislatius de gran importància en els seus àmbits de competència, posa a disposició la seva experiència i coneixement per plantejar propostes, alternatives i models per fer la transició cap a un model més just de tributació per als autònoms i autònomes. En aquest sentit, la Cambra, que representa més de 160.000 autònoms/es persona física a Barcelona, també ha posat en marxa una àrea específica de serveis per a aquest col·lectiu amb mesures especials d’acompanyament per superar la crisi. (Consulta)